แบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมงานตักบาตรเติมบุญ
คำชี้แจง : แบบประเมินชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับกิจกรรมงานตักบาตรเติมบุญ ที่จัดขึ้นทุกวันศุกร์แรกของทุกเดือน โดยมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์มอบหมายให้ศูนย์วัฒนธรรมฯ ร่วมกับสำนักอธิการบดี คณะ/วิชา และสำนักกิจการนักศึกษา จัดขึ้นเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวมถึงเป็นโอกาสให้บุคคลภายนอก บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้มีโอกาสตักบาตรเติมบุญ ศูนย์วัฒนธรรมฯ ขอความอนุเคราะห์ในการกรอกแบบสอบถามเพื่อประโยชน์ในการพัฒนางานต่อไป
แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อกิจกรรมงานตักบาตรเติมบุญ โดยขอให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด และตอนนี้ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ *
2. อายุ *
3. ระดับการศึกษา *
4. อาชีพ/สถานะ *
5. ท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรมงานตักบาตรเติมบุญที่จัดขึ้นทุกวันศุกร์แรกของทุกเดือน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ หรือไม่ *
หากตอบว่า "ไม่เคยเข้าร่วม" ขอความร่วมมือตอบข้อ 6. และข้อ 7. ให้ด้วยนะคะ ....แต่หากท่านตอบว่า "เคยเข้าร่วม" ขอความกรุณาให้ตอบคำถามตั้งแต่ตอนที่ 2 จนจบแบบสอบถามนะคะ
6. คำถามสำหรับท่านที่ตอบว่า "ไม่เคยเข้าร่วม" โดยขอสอบถามว่า จากวันที่ท่านได้ตอบแบบสอบถามนี้ ท่านคิดว่าจะเข้าร่วมกิจกรรมงานตักบาตรเติมบุญในโอกาสต่อไปหรือไม่
7. คำถามสำหรับท่านที่ตอบว่า "ไม่เคยเข้าร่วม" โดยขอความคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อนำไปพัฒนาการดำเนินงาน
Your answer
ขอบคุณสำหรับคำตอบของท่านที่ตอบว่า "ไม่เคยเข้าร่วม" กิจกรรมงานตักบาตรเติมบุญ ตั้งแต่ข้อ 5 - 7 นะคะ
ตอนที่ 2 แบบคำถามสำหรับท่านที่ตอบว่า "เคยเข้าร่วม" กิจกรรมงานตักบาตรเติมบุญ ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามจนจบนะคะ
1. ท่านทราบข่าวสารกิจกรรมงานตักบาตรเติมบุญจากแหล่งข่าวใด (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ) *
Required
2. ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมงานตักบาตรเติมบุญตั้งแต่ครั้งแรกหรือไม่ (จัดครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน 2559) *
3. ที่ผ่านมาท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมงานตักบาตรเติมบุญแล้วจำนวนกี่ครั้ง *
4. ท่านจะเข้าร่วมกิจกรรมงานตักบาตรเติมบุญในครั้งต่อไปหรือไม่ *
5. ความคิดเห็นต่อกิจกรรมงานตักบาตรเติมบุญ ในด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรม *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ท่านได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับแบบแผน ประเพณี และพิธีกรรมทางศาสนา
ท่านคิดว่าท่านสามารถนำความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอน มาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีทางศาสนา
ท่านได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมฟังธรรมเทศนา
ท่านได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมงานตักบาตรเติมบุญ ในภาพรวม
6. ความคิดเห็นต่อกิจกรรมงานตักบาตรเติมบุญ ในด้านความพึงพอใจต่อการดำเนินงานการจัดกิจกรรม *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รูปแบบของการจัดงานทุกวันศุกร์แรกของทุกเดือน
การต้อนรับของทีมงานจัดกิจกรรม
ความสามารถของพิธีกรผู้ดำเนินการด้านพิธีกรรมทางศาสนา
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม
ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานจัดกิจกรรม ในภาพรวม
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
กิจกรรมที่ท่านมีความประสงค์จะให้จัดเพิ่มเติมในปีต่อไป (ขอความอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูล)
Your answer
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ขอความอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูล)
Your answer
ขอขอบคุณสำหรับความกรุณาในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้
ศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Southeast Asia University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms