แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์"ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯปีการศึกษา 2563
คำชี้แจง
1. แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัย กิจกรรมฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง"ประจำปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต 18 กรกฎาคม 2538 และเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้นักเรียนมีทันตสุขนิสัยที่ดี
2. กำหนดการ ระหว่างวันอังคารที่ 14- 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.20- 11.00 น.สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 พร้อมครูที่ปรึกษาควบคุมดูแลนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ หอประชุมชินสีห์และโดมศรีพุทธาคณาพัฒน์
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของท่านจะไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนของท่านแต่อย่างใด คณะกรรมการดำเนินงานจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานในภาพรวมเท่านั้น ดังนั้นการตอบแบบประเมินตามความเป็นจริง จะทำให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมในครั้งต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. แบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานฯ มีทั้งสิ้น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
5. ระดับความพึงพอใจในการดำเนินงาน ฯประจำปี 2563 มีดังนี้
5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง พึงพอใจมาก
3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง พึงพอใจน้อย
1 หมายถึง พีงพอใจน้อยที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 เพศ *
1.2 สถานภาพ *
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
รายการประเมิน *
5
4
3
2
1
1. การประชาสัมพันธ์และการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ตรงตามวัตถุประสงค์
2.ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตที่ดีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. การรณรงค์เรื่องสุขภาพในช่องปากของโรงเรียน
4. ความรู้และทักษะในการปฏิบัติดูแลรักษาสุขภาพช่องปากที่ดี
5. กิจกรรมการแปรงฟันที่ถูกวิธีและสม่ำเสมอ
6. ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม
7. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม
8. ความคาดหวังในผลที่เกิดจากการปฏิบัติตนดูแล
9. ความตั้งใจ ร่วมมือและ ร่วมใจ ในการร่วมกิจกรรม
10. สาระความรู้และทักษะที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานกิจกรรมฯในครั้งนี้
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานกิจกรรมฯในครั้งต่อไป
ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้แสดงความคิดเห็น
คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมฯ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-304180 โทรสาร 055-304 181 website: http//www.bdc.ac.th e-mail : academic.chinaraj@gmail.com Facebook: พุทธชินราชพิทยา
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy