แบบสำรวจความพึงพอใจการเข้าใช้เว็บไซต์ พศจ.สุโขทัย

เว็บไซต์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขท้ย http://sti.onab.go.th

คำชี้แจง
โปรดตอบแบบสอบถาม และเลือกตัวเลือกที่สอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด เพื่อจะนำไปสู่การปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการต่อไป

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 ข้อมูลการแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ

  1. เนื้อหาและข่าวต่าง ๆ มีประโยชน์
  2. เนื้อหาและข่าวสารต่าง ๆ ตรงกับความต้องการ
  3. ความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร
  4. ความทันสมัยของข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
  5. ความสะดวกในการค้นหาข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
  Please enter one response per row
  6. หน้าโฮมเพจมีความสวยงามน่าสนใจ
  7. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและเข้าใจ
  8. ความเหมาะสมของตัวอักษรที่ใช้
  9. ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้โดยง่าย
  10. ความถูกต้องในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
  11. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ในระดับใด
  Please enter one response per row

  ส่วนที่ 3 โปรดตอบคำถามต่อไปนี้ (ข้อเสนอแนะ)

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม