รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนตาม
กระบวนการของทางราชการด้วยความยุติธรรม
โปร่งใส ตรวจสอบได้ จัดให้มีช่องทางการเสนอ
เรื่องร้องเรียน แสดงความคิดเห็น แจ้งเหตุให้
ทราบทั่วไป เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลมีส่วนร่วม Answer
ข้อมูลผู้ร้องเรียน *
Your answer
ผู้ถูกร้องเรียน
ประเภทการร้องเรียน(ชื่อเรื่อง)
Your answer
ประเภทการร้องเรียน
รายละเอียดเรื่องที่ร้องเรียน
Your answer
ช่องทางติดต่อกลับ(เบอร์โทร/e-mail/อื่นๆ)
Your answer
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms