แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการข้อมูลดาวเทียมเอนกประสงค์ขนาดเล็ก (SMMS)

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความร่วมมือท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจฉบับนี้ เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์จัดการและประยุกต์ใช้งานข้อมูลดาวเทียม (http://www.smms.eng.ku.ac.th/) สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ เพื่อนำผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลดาวเทียมต่อไป ซึ่งการตอบแบบสอบถามนี้จะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบประเมินใดๆ ทั้งสิ้น

  ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ขอรับบริการ

  Must select exactly 1 options.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must select exactly 1 options.
  This is a required question

  ตอนที่ 2 โปรดพิจารณาความพึงพอใจในด้านต่างๆ ของการให้บริการ โดยเลือกคำตอบในช่องระดับความพึงพอใจ ตั้งแต่ 5 = มากที่สุด จนถึง 1 = น้อยที่สุด

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 4 ความคิดเห็นต่อการให้บริการเพิ่มเติมในอนาคต

  เนื่องจากข้อจำกัดด้านแบนด์วิดท์ของเครือข่าย ทำให้ต้องมีการบริหารจัดการจำนวนข้อมูลที่สามารถดาวน์โหลดได้ของผู้ใช้งานตามภารกิจอย่างเหมาะสม สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์จึงมีแนวคิดในการแก้ปัญหาด้วยระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) ขึ้น จึงประสงค์ที่จะทราบความเห็นจากผู้ใช้งานในปัจจุบัน โดยแนวคิดการให้บริการดังกล่าวจะทำให้ผู้ใช้งานสามารถประมวลผลข้อมูลดาวเทียมได้เป็นจำนวนมากบนระบบที่จัดเตรียมไว้ให้ โดยไม่ต้องดาวน์โหลดข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมไปจากระบบ และสามารถนำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการประมวลผลไปใช้งานต่อได้ (เช่น shape file)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question