แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ห้องสมุดกระทรวงแรงงาน
ขอความร่วมมือผู้รับบริการทุกท่านในการตอบแบบสำรวจให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน และโปรดให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและสร้างสรรค์ ห้องสมุดกระทรวงแรงงานจะนำข้อเสนอที่ได้มาปรับปรุงในโอกาสต่อไป

ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 สถานภาพของผู้รับบริการ
*
ส่วนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
กรุณาให้คะแนนสำหรับภาพรวมของห้องสมุดกระทรวงแรงงาน
*
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด
ภาพรวมของบริการ
ด้านทรัพยากรสารสนเทศ *
มากที่สุด (๕)
มาก (๔)
ปานกลาง (๓)
น้อย (๒)
น้อยที่สุด (๑)
ทรัพยากรสารสนเทศมความทันสมัย
ทรัพยากรสารสนเทศมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ *
มากที่สุด (๕)
มาก (๔)
ปานกลาง (๓)
น้อย (๒)
น้อยที่สุด (๑)
มีความถูกต้อง และรวดเร็วในการให้บริการ
การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นสามารถค้นหาได้ง่ายและรวดเร็ว
จำนวนทรัพยากรที่ยืมเหมาะสมกับความต้องการ
ระยะเวลาการยืมเหมาะสมกับความต้องการ
ด้านบุคลากร *
มากที่สุด (๕)
มาก (๔)
ปานกลาง (๓)
น้อย (๒)
น้อยที่สุด (๑)
บุคลากรให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการให้บริการ
บุคลากรให้บริการต่อผู้ใช้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ
บุคลากรมีมารยาท ยิ้มแย้ม และเต็มใจให้บริการ
ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก *
มากที่สุด (๕)
มาก (๔)
ปานกลาง (๓)
น้อย (๒)
น้อยที่สุด (๑)
ที่นั่งอ่าน
มีป้ายบอกประเภทสิ่งพิมพ์ที่ชัดเจน สะดวกต่อการค้นหา
มีบรรยากาศเหมาะแก่การศึกษาค้นคว้า
ส่วนที่ 3  การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ (ถ้ามี)
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงในประเด็นที่ไม่พึงพอใจ
ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อการพัฒนาและสร้างสรรค์
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy