แบบประเมินความพึงพอใจ การอบรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์

  ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบ

  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการอบรม

  1. มีขั้นตอนการจัดกิจกรรม
  2. กระบวนการจัดกิจกรรมตรงกบวัตถุประสงค์การจัดงาน
  3. มีการอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม
  4. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมหรือการให้บริการมีความยืดหยุ่น สามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้
  5.ได้รับความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัดกิจกรรมทุกขั้นตอน
  Please enter one response per row
  1. ความเหมาะสมในการแต่งกาย/บุคลิก/ท่าทาง การให้บริการ
  2. บริการด้วยความสุภาพ และด้วยไมตรีจิต
  3. บริการด้วยความกระตือรือร้น รวดเร็ว ฉับไว
  4. ความรู้ความสามารถในการบริการเช่น การตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย แนะนำ
  5. บริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
  Please enter one response per row
  1. สถานที่สำหรับการให้บริการมีความเหมาะสม
  2. ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ วัสดุ อุปกรณ์ เช่นโต๊ะ เก้าอี้ ระบบภาพและเสียง อื่นๆ ที่ใช้ในการจัดโครงการมีความเหมาะสมเพียงพอ
  3. สื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความทันสมัย
  4. มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า และอย่างทั่วถึงม ชี้แจงข้อสงสัย แนะนำ
  5. มีป้าย/สัญลักษณ์ ที่แสดงจุดจัดกิจกรรมหรือให้บริการ อย่างชัดเจน
  Please enter one response per row
  1. ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้บริการอย่างประทับใจ
  2. ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้รับบริการตรงตามความต้องการ
  3. ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้รับบริการที่เป็นประโยชน์
  4. สามารถนำความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ร่วมกับการเรียน การสอนได้
  5. สามารถนำความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ร่วมกับชีวิตประจำวัน
  Please enter one response per row
  This is a required question