PODANIE O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. LADY SUE RYDER W WOLI BATORSKIEJ działającej pod adresem: os. Kaptarz 40, 32-005 Niepołomice NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Klauzula informacyjna


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119), w związku z udostępnieniem danych osobowych Pani/Pana i dziecka we wniosku, a także w załącznikach do wniosku, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych dziecka jest Społeczna Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder, tel.: 570-455-075, email: szkola@sueryder.pl
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: listowny na powyższy adres Administratora; e-mailowy: iodo@sueryder.pl.
3. Celem przetwarzania wskazanych danych osobowych jest przeprowadzenie rekrutacji do placówki.
4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w związku z Ustawą prawo oświatowe art. 150 ( Dz. U. 2018 poz. 996).
5. Odbiorcą danych osobowych będą członkowie komisji rekrutacyjnej na podstawie upoważnienia i oświadczenia o poufności
6. Zebrane dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres przebywania w Placówce, a następnie przez okres 5 lat w celach archiwalnych. Dane osób nieprzyjętych przechowywane będą przez rok, chyba, że na rozstrzygniecie Dyrektora została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostanie zakończone prawomocnym wyrokiem - następnie przez okres 5 lat dla celów archiwalnych.
7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ww. Rozporządzenia.
9. Podanie przez Państwa danych jest obowiązkiem ustawowym.
10. Administrator nie będzie realizował zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Email address *
Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego syna/córki (proszę wpisać imię/imiona i nazwisko dziecka) do klasy pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej im. Lady Sue Ryder. *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Społeczna Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder. Report Abuse - Terms of Service