แบบประเมินการสอนของคุณครูเรืองสิทธิ์ นามกองโดยนักเรียน
แบบสอบถามนี้ ไม่มีผลต่อคะแนนของนักเรียนและไม่เก็บข้อมูลผู้ตอบแต่อย่างใด (ไม่ทราบว่าใครเป็นคนตอบ) สร้างขึ้นเพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรรมการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป
Sign in to Google to save your progress. Learn more
เลือกรายวิชาที่เรียน *
เลือกเพศ *
Required
1ครูแจ้งผลการเรียนรู้ชัดเจน *
1= ควรปรับปรุง 2= น้อย 3= ปานกลาง 4= ดี 5 = ดีมาก
ควรปรับปรุง
ดีมาก
2. กิจกรรมการเรียนรู้สนุกและน่าสนใจ *
1= ควรปรับปรุง 2= น้อย 3= ปานกลาง 4= ดี 5 = ดีมาก
ควรปรับปรุง
ดีมาก
3. เนื้อหาที่สอนทันสมัยเสมอ *
1= ควรปรับปรุง 2= น้อย 3= ปานกลาง 4= ดี 5 = ดีมาก
ควรปรับปรุง
ดีมาก
4. ครูใช้สื่อประกอบการสอนที่เหมาะสม *
1= ควรปรับปรุง 2= น้อย 3= ปานกลาง 4= ดี 5 = ดีมาก
ควรปรับปรุง
ดีมาก
5. ครูใช้คำถามถามนักเรียนบ่อยๆ เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ *
1= ควรปรับปรุง 2= น้อย 3= ปานกลาง 4= ดี 5 = ดีมาก
ควรปรับปรุง
ดีมาก
6. ครูประยุกต์สาระที่สอนเข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบัน/สภาพแวดล้อม *
1= ควรปรับปรุง 2= น้อย 3= ปานกลาง 4= ดี 5 = ดีมาก
ควรปรับปรุง
ดีมาก
7. ครูส่งเสริมให้นักเรียนคิดริเริ่มและรู้จักวิพากษ์วิจารณ์ *
1= ควรปรับปรุง 2= น้อย 3= ปานกลาง 4= ดี 5 = ดีมาก
ควรปรับปรุง
ดีมาก
8. ครูยอมรับความคิดเห็นของนักเรียนที่ต่างไปจากครู *
1= ควรปรับปรุง 2= น้อย 3= ปานกลาง 4= ดี 5 = ดีมาก
ควรปรับปรุง
ดีมาก
9. ครูให้นักเรียนทำงานร่วมกันทั้งกลุ่มและรายบุคคล *
1= ควรปรับปรุง 2= น้อย 3= ปานกลาง 4= ดี 5 = ดีมาก
ควรปรับปรุง
ดีมาก
10. ครูให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ *
1= ควรปรับปรุง 2= น้อย 3= ปานกลาง 4= ดี 5 = ดีมาก
ควรปรับปรุง
ดีมาก
11. ครูให้โอกาสนักเรียนซักถามปัญหา *
1= ควรปรับปรุง 2= น้อย 3= ปานกลาง 4= ดี 5 = ดีมาก
ควรปรับปรุง
ดีมาก
12.ครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนตื่นตัวในการเรียนเสมอ *
1= ควรปรับปรุง 2= น้อย 3= ปานกลาง 4= ดี 5 = ดีมาก
ควรปรับปรุง
ดีมาก
13. ครูให้ความสนใจนักเรียนขณะสอนทั่วถึงทุกคน *
1= ควรปรับปรุง 2= น้อย 3= ปานกลาง 4= ดี 5 = ดีมาก
ควรปรับปรุง
ดีมาก
14.นักเรียนทราบเกณฑ์การวัดและประเมินผลล่วงหน้า *
1= ควรปรับปรุง 2= น้อย 3= ปานกลาง 4= ดี 5 = ดีมาก
ควรปรับปรุง
ดีมาก
15. ครูประเมินผลการเรียนอย่างยุติธรรม *
1= ควรปรับปรุง 2= น้อย 3= ปานกลาง 4= ดี 5 = ดีมาก
ควรปรับปรุง
ดีมาก
16. ครูมีความตั้งใจในการสอน *
1= ควรปรับปรุง 2= น้อย 3= ปานกลาง 4= ดี 5 = ดีมาก
ควรปรับปรุง
ดีมาก
15. บุคลิกภาพ การแต่งกายและการพูดจาของครูเหมาะสม *
1= ควรปรับปรุง 2= น้อย 3= ปานกลาง 4= ดี 5 = ดีมาก
ควรปรับปรุง
ดีมาก
16. ครูเข้าสอนและออกตรงตามเวลา *
1= ควรปรับปรุง 2= น้อย 3= ปานกลาง 4= ดี 5 = ดีมาก
ควรปรับปรุง
ดีมาก
17. ความสะอาดของห้องเรียน *
1= ควรปรับปรุง 2= น้อย 3= ปานกลาง 4= ดี 5 = ดีมาก
ควรปรับปรุง
ดีมาก
18.อุปกรณ์การเรียนการสอน มีความเหมาะสม *
1= ควรปรับปรุง 2= น้อย 3= ปานกลาง 4= ดี 5 = ดีมาก
ควรปรับปรุง
ดีมาก
19. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนน้ำพองศึกษา. Report Abuse