แบบนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) : ผู้บริหารสถานศึกษา
แบบนิเทศ ติดตาม ฉบับนี้ เป็นการนิเทศติดตามการบริหารจัดการ และการดำเนินงาน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของผู้บริหารสถานศึกษา มี 4 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เป็นแบบเลือกตอบ และเติมข้อความในช่องว่าง
ด้านที่ 2 ผลการดำเนินงานพื้นฐานของสถานศึกษา เป็นแบบตรวจสอบรายการ และ เติมข้อความในช้องว่าง
ด้านที่ 3 ด้านผู้บริหารสถานศึกษา เป็นแบบตรวจสอบรายการ และ เติมข้อความในช่องว่าง
ด้านที่ 4 ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เป็นแบบเติมข้อความในช่องว่าง
ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา *
Your answer
โรงเรียน *
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา *
อำเภอ *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
Your answer
โทรศัพท์ *
Your answer
โทรสาร
Your answer
Website
Your answer
E-mail
Your answer
ด้านที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ระดับการจัดการศึกษา *
Required
2. ขนาดโรงเรียน *
Required
3. ข้อมูลเบื้องต้นด้านครูและบุคลากร *
Required
4. เป็นโรงเรียนต้นแบบ *
Required
ด้านที่ 2 ผลการดำเนินงานพื้นฐานของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านการดำเนินงานพื้นฐานระดับสถานศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อจัดการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
1. มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สามารถใช้งานได้ *
Required
2. มีการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องเรียนอย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัย *
Required
3. จัดวาง สื่อ อุปกรณ์ เป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้งาน *
Required
4 จัดสภาพห้องเรียนให้มีความสว่างและสีที่เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ *
Required
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้โทรทัศน์/จอภาพ และคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLIT อย่างคุ้มค่า
1. มีการนำโทรทัศน์/จอภาพ ไปใช้ในห้องเรียนเพื่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLIT *
Required
2. มีการนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในห้องเรียนเพื่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLIT *
Required
3. มีการจัดระบบการใช้โทรทัศน์/จอภาพ และ คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLIT อย่างทั่วถึง *
Required
4. มีการดูแลรักษาอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้ *
Required
ตัวชี้วัดที่ 3 สื่อ วัสดุ อุปกรณ์สำหรับนักเรียนมีเพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
1. จัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์สำหรับนักเรียนใช้ในการเข้าถึงการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) อย่างเพียงพอกับความต้องการจำเป็น *
Required
2. มีการระดมทรัพยากรจากหน่วยงาน เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน แบบมีส่วนร่วม เพื่อจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์สำหรับนักเรียน *
Required
3. จัดระบบการให้บริการสื่อ วัสดุ อุปกรณ์สำหรับนักเรียนใช้ในการเข้าถึงการเรียนรู้ด้วยการพัฒนา คุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) อย่างเสมอภาคและทั่วถึง *
Required
4. มีระบบดูแล รักษา ซ่อมแซมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับนักเรียนให้สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง *
Required
ด้านที่ 3 ด้านผู้บริหารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านผู้บริหารสถานศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 1 ตระหนักและให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
1. กำหนดนโยบายและแผนที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน *
Required
2. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน *
Required
3. กำหนดปฏิทินการดำเนินงานประจำปีการศึกษา *
Required
4. ดำเนินงานตามแผนและปฏิทินที่กำหนดไว้ *
Required
ตัวชี้วัดที่ 2 เป็นผู้นำ และมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
1. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ *
Required
2. สนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนา *
Required
3. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ *
Required
4. ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน *
Required
ตัวชี้วัดที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
1. ส่งเสริมให้มีการใช้ DLIT Classroom / DLIT Resource / DLIT Digital Library *
Required
2. สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ Official Account *
Required
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่าน DLIT PLC *
Required
4. สนับสนุนการวัดประเมินผลในโรงเรียนโดยใช้คลังข้อสอบออนไลน์ (DLIT Assessment) *
Required
ตัวชี้วัดที่ 4 นิเทศภายใน กำกับติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
1. มีแผนการนิเทศภายใน *
Required
2. มีปฏิทินการนิเทศภายในทุกห้องเรียน *
Required
3. มีการนิเทศภายใน และประเมินตนเองผ่านแอปพลิเคชัน SuperV *
Required
4. มีการสรุปและรายงานผลการนิเทศภายในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) *
Required
ตัวชี้วัดที่ 5 ส่งเสริมการเข้าร่วมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
1. เข้าร่วมเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ผู้บริหารมืออาชีพ *
Required
2. ส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ ครูมืออาชีพ *
Required
3. ขับเคลื่อนกิจกรรมการสอนแนะและเป็นพี่เลี้ยง (Coach and Mentor) ให้กับครูในโรงเรียน *
Required
4. ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายในโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอน *
Required
ด้านที่ 4 ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เป็นแบบเติมข้อความในช่องว่าง
คำชี้แจง ให้เขียนข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะลงในช่องว่าง
1) ข้อค้นพบที่เป็นจุดเด่น/วิธีการปฏิบัติที่ดี *
Your answer
2) ปัญหาและอุปสรรคที่พบ *
Your answer
3) ข้อเสนอแนะ *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.. Report Abuse - Terms of Service