วิชา 2001-0006 การเงินส่วนบุคคล
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล การรู้จักหาเงิน ออมเงิน และใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนทางเลือกในการลงทุนประเภทต่าง ๆ และผลประโยชน์ ทางภาษี
มาตรฐานรายวิชา
1. เข้าใจหลักการการเงินส่วนบุคคล
2. จัดทำงบประมาณส่วนบุคคล
3. บริหารและจัดการการเงินส่วนบุคคล
4. เข้าใจหลักการลงทุนในทรัพย์ ลงทุนทำธุรกิจ ลงทุนในหลักทรัพย์ และกองทุน ประเภทต่าง ๆ
สมรรถนะรายวิชา
สามารถวางแผน หาเงิน ออมเงิน ใช้เงิน และการลงทุนทางการเงินส่วนบุคคล
ข้อสอบ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์
1. การกำหนดให้เงินมีมูลค่าเท่ากับมูลค่าของสิ่งของที่จะทำการแลกเปลี่ยน เพื่อให้สะดวก ในการชำระหนี้ และแลกเปลี่ยนในระบบเศรษฐกิจ จัดเป็นหน้าที่ใดของเงินสด *
0 points
2. วิธีการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลที่เน้นการปฏิบัติตนอย่างสมถะ ไม่ยึดลัทธิบริโภคนิยม ถือเป็นการปฏิบัติตนตามแบบใด *
0 points
3. การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลก่อให้เกิดประโยชน์ในการลดปัญหารายได้ไม่เพียงพอ ต่อรายจ่าย หากต้องการให้การวางแผนทางการเงินที่จัดทำเป็นไปตามแผนการใช้เงินต้องปฏิบัติตนอย่างไร *
0 points
4. ข้อใด ไม่ใช่ สิ่งที่ต้องพิจารณาในการกำหนดเป้าหมายทางการเงิน *
0 points
5. ผลประโยชน์ที่เราพึงได้รับจากการประกอบอาชีพ อาจเป็นรูปของตัวเงินหรือสิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ คือความหมายของข้อใด *
0 points
6. ปัจจัยที่มีผลต่อรายได้ที่สำคัญที่สุดคือข้อใด *
0 points
7. นายธงชาติมีอาชีพรับราชการครูและเปิดร้านซ่อมรถ แสดงว่าบุคคลดังกล่าวมีรายได้จากแหล่งใด *
0 points
8. กรณีที่ลูกจ้างทำงานเพิ่มเติมในวันหยุด (ชั่วโมงเหมือนทำงานปกติ) จะได้รับค่าแรงเพิ่มขึ้นกี่เท่า *
0 points
9. เมื่อบุคคลประกอบอาชีพและมีรายได้ หน้าที่สำคัญสำหรับผู้มีรายได้ทุกคนต้องปฏิบัติ คือข้อใด *
0 points
10. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีวิธีการคำนวณตามข้อใด *
0 points
11. จำนวนเงินได้สุทธิที่ได้รับการ ยกเว้น ไม่ต้องชำระภาษี คือข้อใด *
0 points
12. นายอดออมทำงานวันละ 8 ชม. และมีรายได้ 400 บาท นายออมสินทำงานวันละ 6 ชม. และมีรายได้ 600 บาท ข้อใดกล่าวถูกต้อง *
0 points
13. ลูกจ้างของบริษัทมีสิทธิ์ลาคลอดบุตรได้ตามข้อใด จึงมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้าง *
0 points
14. วันแรงงานแห่งชาติตรงตามข้อใด *
0 points
15. จุดเริ่มต้นที่สำคัญของรากฐานการเงินที่ดีของบริษัทโดยการสะสมเงินส่วนหนึ่งของรายได้ปัจจุบันไว้ใช้ในอนาคต โดยอาจต้องลดรายจ่ายบางรายการเพื่อให้เหลือเงินเก็บมากขึ้น หมายถึง *
0 points
16. ข้อใด ไม่ใช่ ความสำคัญของการออมเงินที่เป็นเกราะป้องกันปัญหาทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นได้ *
0 points
17. ข้อใดคือเป้าหมายการออมเงินเพื่อการลงทุนให้ได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น *
0 points
18. การฝึกทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ณ เวลาใดเวลาหนึ่งที่ควรทำถึงแม้ไม่อยากทำก็ตาม เพื่อให้มีเงินออม ไว้ใช้จ่ายอย่างอิสระเรียกว่าการสร้างวินัยการออม ต่อไปนี้ข้อใด ไม่ใช่ การสร้างวินัยการออม *
0 points
19. วิธีออมเงินที่สามารถนำมาปฏิบัติได้ง่ายควรเริ่มจาก *
0 points
20. ภาวะเงินเฟ้อ ความโลภ เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เกี่ยวข้องอย่างไรกับการออมเงิน *
0 points
21. นาเดียต้องการตรวจสุขภาพทางการเงินเพื่อความมั่นคงและทราบสถานะทางการเงิน ว่ามีทรัพย์สินสุทธิเหลืออยู่เท่าไรจะทำได้โดย *
0 points
22. ถ้านายแบงค์ฝากเงิน จำนวนเงิน 1,000 บาทกับธนาคารออมสิน ระยะเวลา 2 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อปี จะได้เงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเงินเท่าใด *
0 points
23. น.ส.น้ำฝน ต้องการซื้อรถยนต์ 1 คัน ราคา 600,000 บาท ชำระเงินสด 300,000 บาท และผ่อนกับบริษัทไฟแนนซ์แห่งหนึ่ง โดยบริษัทคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ระยะเวลา 60 งวด (5 ปี) น.ส.น้ำฝนต้องผ่อนงวดละเท่าใด *
0 points
24. การวางแผนการใช้เงินควรปฏิบัติอย่างไร *
0 points
25. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ *
0 points
26. รายจ่ายประเภทบุคคลใดที่มีความสำคัญที่สุด *
0 points
27. ค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหมายถึงข้อใด *
0 points
28. วิธีการเลือกซื้อสินค้าวิธีใดต่อไปนี้ที่จะทำให้เราเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อ ฉลาดใช้ *
0 points
29. การลงทุนที่ผ่านสถาบันการเงินโดยสถาบันการเงินจะทำหน้าที่และตัดสินใจแทนผู้ลงทุน *
0 points
30. ข้อใดเป็นการลงทุนทางตรง *
0 points
31. นางสาวเรยา มีคุณสมบัติเด่น เช่น มีเงิน ชอบเป็นนายของตนเอง และยอมรับผลที่ตามมาได้ ถ้าหากจะลงทุนทางด้านธุรกิจตามข้อใดจึงจะเหมาะสมกับนางสาวเรยามากที่สุด *
0 points
32. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการลงทุน *
0 points
33. ผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นได้รับจากการลงทุนเรียกว่า *
0 points
34. เงินปันผลเป็นผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ใด *
0 points
35. Financial Risk หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากอะไร *
0 points
36. ความเสี่ยงประเภทใดที่สามารถควบคุมได้ *
0 points
37. การลงทุนประเภทใดต่อไปนี้ที่มีความปลอดภัยและสภาพคล่องดีกว่า *
0 points
38. การฝากเงินประเภทใดต่อไปนี้ ที่ผู้ฝากมีสิทธิได้ถูกรางวัลจากการฝากเงินและได้ดอกเบี้ยเงินฝากเมื่อครบอายุของการฝากเงิน *
0 points
39. ถ้าผู้มีเงินได้ทำประกันชีวิตให้แก่ตนเอง ซึ่งกรมธรรม์ประกันชีวิตมีอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ผู้มีเงินได้จะได้รับประโยชน์ด้านภาษีจากการทำประกันหรือไม่อย่างไร *
0 points
40. การลงทุนตามข้อใดที่ได้รับสิทธิ์ประโยชน์อื่น ๆ นอกเหนือจากภาษีและผลตอบแทนดอกเบี้ย เงินปันผล หรือกำไร *
0 points
41. นายโตโน่ อายุ 26 ปี มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีภาระส่งเสียเลี้ยงดูใครแต่ชอบผลตอบแทนแน่นอนจากการลงทุน ดังนั้นการลงทุนในข้อใดจึงเหมาะสมกับนายโตโน่ *
0 points
42. นายเล็งการณ์ไกล เป็นผู้ที่รอบรู้สถานการณ์การเมือง ยอมรับความเสี่ยงเพื่อให้ได้รับ ผลตอบแทนสูง ควรจะลงทุนธุรกิจประเภทใด *
0 points
43. หากจำเป็นที่จะต้องใช้เงินสดยามฉุกเฉินได้ทันที ควรลงทุนประเภทใดที่ไม่ขาดทุน *
0 points
44. การใช้สินเชื่อส่วนบุคคลข้อใดจัดเป็นการลงทุนด้วย *
0 points
45. นายฟุ้งเฟ้อ อาชีพรับราชการ อุปนิสัยฟุ่มเฟื่อยชอบใช้เงินเกินตัว หากมีบัตรชนิดใดอาจส่งผลให้เกิดปัญหาทางการเงินในอนาคต *
0 points
Submit
This form was created inside of วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์. Report Abuse - Terms of Service