แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงานส่วนกลาง ในสังกัดกรมชลประทาน กองการเงินและบัญชี
วัตถุประสงค์ : แบบประเมินความพึงพอใจชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อวัดความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง ส่วนกลางในสังกัดกรมชลประทาน ซึ่งเป็นกระบวนการทำงานสำคัญในด้านคุณภาพการให้บริการที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นตัวชี้วัดกลางที่ใช้แบบประเมินเหมือนกันทุกสำนัก/กอง เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการให้บริการตามภารกิจสำนัก/กอง ต่อไป
องค์ประกอบ : แบบประเมินความพึงพอใจ ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
ส่วนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ (100 คะแนน)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
คำชี้แจง : โปรดกรอกข้อมูลของท่านตามความเป็นจริง
ตำแหน่ง / ระดับ *
Your answer
สำนัก/กอง *
Your answer
ท่านใช้บริการส่วนงานใดของกองการเงินและบัญชี *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy