Somerville: Yon Sondaj nan Kominote a
An 2009, kominote nou an mete ansanm e vini ak pi bon ide ki te ka genyen e ekri vizyon pou Somerville pou 2030 ki rele Somervision 2030, li se yon plan pou vil la pou ane 2010-2030, epi depi lò li ede pou gide vil ak tout kominote a. Dizan aprè nou te santi se te tan pou n amelyore l kidonk nou ap analize tout pwogrè nou fè depi nan komansman tankou ajoute nouvo ide epi pwolonje visyon plan an pou 2040. Aprann plis nan www.SomerVision2040.com.

Pou mete a jou plan an anplwaye nan meri rasanble yon komite ak rezidan yo, epi nou vle tande opinyon moun nan kominote a. Nou vle tande opinyon pa w tou! Menm si w ap viv oswa travay nan vil Somerville la, plis pespektiv nou genyen se pi bèl plan an ap ye. Nou pral konsidere tout aspè nan vil la tankou: bati anvironman an, ekonomi an, transpòtasyon, sèvis piblik, kilti ak kominote a. Pa ezite pou bay opinyon sou sijè ki mansyone anlè yo.

Tanpri ekri laj ou, okipasyon w, ak adrès ou kote w viv oswa travay:
Your answer
Èske w panse Somerville ap byen travay? Ki aspè nan kominote a nou dwe presève?
Your answer
Ki pwoblèm oswa defi kap afekte vil nou an pi plis? È ske gen yon gwoup moun ki gen yoon pwoblèm ki inik ke y ap sibi e yo bezwen plis atansyon?
Your answer
Koman ou ka eksplike eksperyans ou nan patisipe nan pwogram kap fèt nan vil la, sèvis ak resous piblik yo?
Your answer
Ki sijesyon ak ide ou genyen pou aksyon, inisyativ, oswa reglèman ki kapab ede adrese ak kesyon presedant yo?
Your answer
Si w dako pou nou mete non w nan materyèl nou yo tankou tout non konplè w (LI OPSTYONÈL)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service