FORM ĐĂNG KÝ CẤP BẢN SAO ONLINE

(Nhằm thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính trong quản lý đào tạo cũng như việc cấp phát các loại bản sao văn bằng chứng chỉ, phiếu học tập cho sinh viên, học viên các khóa trước đến liên hệ được thuận lợi và nhanh chóng. Phòng Đào tạo & NCKH đã xây dựng mẫu form đăng ký cấp các loại bản sao online nhằm giảm được thời gian và chi phí đi lại của sinh viên, học viên khi đến liên hệ xin cấp các bản sao)

QUY TRÌNH CẤP BẢN SAO:
1. Đối với Phòng Đào tạo & NCKH:
- Tiếp nhận thông tin từ form đăng ký của người liên hệ
- Trích lục hồ sơ để xác nhận thông tin từ form đăng ký
- Nếu thông tin đã chính xác thì cấp các loại bản sao theo yêu cầu của người liên hệ
- Ngược lại, thông tin kê khai không chính xác thì sẽ trả lời trực tiếp thông qua điện thoại hoặc Email
2. Yêu cầu đối với người xin cấp lại bản sao:
- Cấp bản sao bằng tốt nghiệp phải nộp hồ sơ gồm: 01 bằng tốt nghiệp foto (không cần cần chứng),
01 bản sao giấy khai sinh, nộp 02 ảnh 3x4 (tốt nghiệp từ 2011 trở về trước, ngược lại không nộp ảnh)
- Cấp các loại giấy chứng nhận và phiếu học tập: không cần nộp hồ sơ
* Ghi chú: Trong vòng 3-5 ngày người liên hệ sẽ được nhận được bản sao theo yêu cầu đã đăng ký

  1. Thông tin cá nhân

  Must contain
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must contain
  This is a required question
  Must contain
  This is a required question

  2. Thông tin tốt nghiệp

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  3. Thông tin xin cấp

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question