แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ (UNC-L004)
1. แบบประเมินผลนี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
อุตรดิตถ์ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. โปรดกรอกข้อมูล ลงในช่องสี่เหลี่ยม ตามความเป็นจริง
3. เกณฑ์การให้คะแนน

5 = มากที่สุด/ดีมาก
4 = มาก/ดี
3 = ปานกลาง/พอใช้
2 = น้อย/ไม่ดี
1 = น้อยที่สุด/ควรปรับปรุง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อที่ 1 เพศ
ข้อที่ 2 อายุ
ข้อที่ 3 สถานภาพผู้เข้าใช้บริการ
ข้อที่ 4 ระดับการศึกษา
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจในการใช้ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
ปัจจัยด้านสถานที่
- องค์ประกอบด้านอาคาร สถานที่
- อาคาร สถานที่ สะอาด สวยงาม
- สถานที่ตั้งของศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล
- จำนวนห้องปฏิบัติการพยาบาลที่ให้บริการแก่นักศึกษา
- ความกว้างขวางภายในศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล
- ความเพียงพอของแสงสว่างภายในศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล
- ป้ายชี้แจงกฎระเบียบการใช้ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ทั้งภายในและภายนอก ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล
- ความเป็นสัดส่วนในขณะฝึกปฏิบัติการพยาบาล (เช่น ไม่มีเสียงดังรบกวน เป็นต้น)
- โต๊ะ เก้าอี้ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพียงพอ
ปัจจัยด้านวัสดุ อุปกรณ์
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลมีความปลอดภัย
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติ ที่มีอยู่ในศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล มีจำนวนเพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา
- การจัดวัสดุ/อุปกรณ์ของใช้ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยหยิบใช้ได้สะดวก
- อุปกรณ์ที่ใช้ในศูนย์การเรีนยรู้ทางการพยาบาลมีความทันสมัย
- มีการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ เครื่องมือที่ชำรุด
- อ่างสำหรับชำระล้างอุปกรณ์ ในศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาลมีความเพียงพอ เหมาะสม
ปัจจัยด้านบุคลากรและการบริการ
- เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล ให้ความช่วยเหลือ และให้คำปรึกษากับผู้มาใช้บริการ ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล
- การให้บริการของเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาลมีความเหมาะสม
- เวลาที่เปิดให้บริการ มีความเหมาะสม
- บุคลากรมีความรู้ และความพร้อม ในการเข้าตรวจสอบและเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์. Report Abuse - Terms of Service