แบบลงทะเบียนโครงการ Action Learning ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564
ได้รับ Personal soft skills (ทักษะส่วนบุคคล) และ Social soft skills (ทักษะทางสังคม)
ข้อกำหนดในการลงทะเบียน (อ่านรายละเอียดก่อนลงทะเบียน)
1. นิสิตจะได้รับการรับรองให้ผ่าน Soft skill ใน 2 หัวข้อ ได้แก่ 1. ทักษะส่วนบุคคล และ 2. ทักษะทางสังคม สำหรับการเข้ากลุ่ม Action Learning
2. นิสิตที่ตัดสินใจเข้ากลุ่ม Action Learning ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
2.1 เปิดกลุ่มให้ 5 กลุ่ม ให้นิสิตเลือกลงว่าจะเข้ากลุ่มใด โดย 1 กลุ่ม จะมีผู้เข้าร่วม 6 คน เท่านั้น
2.2 เข้าร่วมกลุ่มทั้งสิ้น 5 ครั้ง ครั้งแรก 2 ชั่วโมง และภายหลังการเข้าร่วมแต่ละครั้งจะมีการบันทึกรายการเข้าร่วมกิจรรม
ครั้งละประมาณ 15 นาที
2.3 เข้าห้อง Zoom ก่อนเวลา 5-10 นาที หากกระบวนการทำกลุ่มได้เริ่มต้นแล้ว จะไม่สามารถเข้าร่วมกลุ่มได้
2.4 การเข้าร่วมกลุ่ม จะต้องเปิดหน้าจอทุกครั้ง ไม่ทำงานอื่นๆ หรืออยู่ในระหว่างเดินทางใดๆ
2.5 เกณฑ์การผ่าน Soft skill คือ
2.5.1 เข้าร่วมครบ 5 ครั้ง (ห้ามขาด)
2.5.2 ส่งบันทึกใบงานครบทุกครั้ง
วิทยากรในการอบรม จะประกอบด้วยโค้ช ซึ่งผ่านการอบรม Certified Action Learning Coach จากสถาบัน World Institute for Action Learning โดยมี ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา เป็นผู้รับผิดชอบหลัก และมีวิทยากรภายนอก ที่ให้ความอนุเคราะห์ เสียสละเวลา เพื่อทำกลุ่มให้แก่นิสิตเพื่อเป็นวิทยาทาน โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ตามนโยบายในการจัดโครงการ soft skill ของทางบัณฑิตวิทยาลัย
รหัสประจำตัวนิสิต (ex.65199110001) *
ชื่อ (ภาษาไทย) *
นามสกุล (ภาษาไทย) *
นามสกุล (ภาษาไทย) *
คณะที่ศึกษา *
สาขาวิชา *
ชั้นปีที่ศึกษา *
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ *
E-mail ที่สามารถติดต่อได้ *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Srinakharinwirot University.