แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คำอธิบาย : กองบริหารงานบุคคลสำนักงานอธิการบดี ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านขั้นตอน / กระบวนการให้บริการ เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ในการนี้จึงขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และเสนอแนะบริการที่ต้องการจากกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี และขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
ประเภทผู้รับบริการ *
หน่วยงาน *
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
คำชี้แจง โปรดเลือกระดับความพึงพอใจของท่านที่ตรงตามความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
5
4
3
2
1
1. มีความรวดเร็ว กระตือรือร้น ตอบคำถามได้
2. มนุษยสัมพันธ์ดี บริการด้วยความเป็นมิตร
ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก *
5
4
3
2
1
1. สภาพแวดล้อม บรรยากาศ และที่รับรอง สำหรับผู้รับบริการ
2. สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
ด้านขั้นตอน / กระบวนการให้บริการ *
5
4
3
2
1
1. ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
2. ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ/ ความคิดเห็นอื่นๆ *
Your answer
ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms