แบบประเมินโครงการประชุมชี้แจง เรื่อง การบริหารหลักสูตรเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. (เดิม) วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น.
The form แบบประเมินโครงการประชุมชี้แจง เรื่อง การบริหารหลักสูตรเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. (เดิม) วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. is no longer accepting responses.
Try contacting the owner of the form if you think this is a mistake.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. Report Abuse