Formularz rekrutacyjny - projekt grantowy

KONSULTACJE SPOŁECZNE AKTÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nazwa gminy
Your answer
Adres pocztowy wraz kodem pocztowym
Your answer
Województwo
Your answer
Typ gminy
Czy wnioskodawca jest miastem na prawach powiatu?
Czy wnioskodawca posiada uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi "tak" w pytaniu powyżej proszę podać numer uchwały oraz date jej podjęcia przez Rade Gminy
W przypadku braku uchwały gmina chcac otrzymać grant musi złożyć wraz ze zgłoszeniem rekrutacyjnym oświadczenie zobowiazujac sie do tego, ze uchwała o przystapieniu do sporzadzenia studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub uchwała o przystapieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostanie przedstawiona radzie gminy w ciagu 3 miesiecy od złożenia deklaracji uczestnictwa i w cągu 6 miesięcy zostanie podjęta przez radę gminy.
Your answer
Prosze podac informacje jakiego rodzaju akt zagospodarowania przestrzennego zostanie skonsultowany w ramach przyznanego grantu
Your answer
Czy Gmina posiada doświadczenie w prowadzeniu procesów konsultacyjnych?
Proszę podać liczbę procesów konsultacyjnych przeprowadzonych przez Gminę w latach: 2015r. - 2016r.
Procesy konsultacyjne należy opisać w załaczniku nr 4 do Regulaminu naboru
Your answer
Czy w strukturze urzędu jest wyodrębniona komórka organizacyjna/stanowisko/osoba odpowiedzialna za prowadzenie konsultacji społecznych?
Czy gmina posiada regulamin konsultacji społecznych podjęty na podstawie art. 5a, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym?
Czy planują Państwo w procesie konsultacji społecznych zaktywizować szczególnie jakąś konkretną grupę?
Co chcieliby Państwo osiągnąć w procesach konsultacyjnych dotyczących zagospodarowania przestrzennego
Your answer
Jak Państwa zdaniem powinny wyglądać konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania przestrzennego?
Your answer
Jakie mają Państwo oczekiwania wobec projektu: "Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym"?
Your answer
Skąd dowiedzieli się Państwo o projekcie?
Required
Liczba mieszkanców Gminy na dzień składania formularza rekrutacyjnego
Your answer
Powierzchnia Gminy w (ha)
Your answer
Suma powierzchni lasów i terenów zamknietych na terenie Gminy w (ha)
Tereny zamkniete (np. wojskowe, portowe, kolejowe). Należy je uwzglednic, jezeli zajmuja wiecej niz 3% powierzchni gminy
Your answer
Powierzchnia Gminy objęta zatwierdzonymi planami w (ha) na dzień składania formularza rekrutacyjnego
Your answer
Powierzchnia Gminy bez lasów/terenów zamknietych w (ha) na dzien skladania formularza rekrutacyjnego
Your answer
Liczba wydanych na terenie Gminy decyzji o Warunkach Zabudowy w przeliczeniu na 1000 mieszkanców w ciagu 5 lat (2012-2016)
Your answer
Liczba wydanych na terenie Gminy Pozwolen na Budowe w przeliczeniu na 1000 mieszkanców w ciagu 5 lat (2012-2016)
Your answer
Ogólna liczba aktualnie sporządzanych w Gminie planów miejscowych
Your answer
Liczba przewlekłych procedur planistycznych (aktualnie sporządzanych planów projektów, nad którymi prace trwają dłużej niż 3 lata) Okres pracy nad planem liczony od daty podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu do daty złożenia przez Gminę formularza rekrutacyjnego
W przypadku braku takich procedur należy wpisać "0"
Your answer
Powierzchnia Gminy objeta przewlekłymi procedurami planistycznymi w (ha) na dzien złożenia formularza rekrutacyjnego
Your answer
Zakres przestrzenny planu, który jest przedmiotem zgłoszenia
Czy w obszarze aktu zagospodarowania przestrzennego, który jest przedmiotem zgłoszenia przewiduje sie zróżnicowanie funkcji przeważajacych
Czy w obszarze aktu zagospodarowania przestrzennego, który jest przedmiotem zgłoszenia przewiduje sie funkcje potencjalnie konfliktowe? Czy przewidziane sa silne konflikty społeczne w toku uzgadniania?
Czy w obszarze aktu zagospodarowania przestrzennego, który jest przedmiotem zgłoszenia przewiduje sie scalanie i wtórny podział nieruchomości
Czy akt zagospodarowania przestrzennego, który jest przedmiotem zgłoszenia dotyczy nowego dokumentu?
Czy akt zagospodarowania przestrzennego, który jest przedmiotem zgłoszenia dotyczy zmian całkowitych?
Całkowita powierzchnia w (ha) objeta aktem zagospodarowania przestrzennego zgłaszanym przez Gmine do objecia grantem
Your answer
Powierzchnia objeta aktem zagospodarowania przestrzennego zgłaszanym przez Gmine do wsparcia grantowego (ha) objeta równocześnie programem rewitalizacji
Należy wpisać jaka powierzchnia dokumentu zgłaszanego do wsparcia grantowego w (ha) objeta jest równocześnie planem rewitalizacji. W przypadku jeśli obszar ten nie jest objety programem rewitalizacji nalezy wpisac NIE DOTYCZY
Your answer
Imie i nazwisko oraz funkcja osoby uprawnionej do reprezentowania Gminy - podpisujacej formularz rekrutacyjny
Your answer
Dane osoby do kontaktu (imie, nazwisko, funkcja, telefon, e-mail)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms