แบบทดสอบชุดความรู้ที่ 5
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.12/2548
สังกัด *
ประเด็นที่ 1 เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 จะร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ได้หรือไม่ คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยหรือไม่ และเรื่องร้องทุกข์จะโอนมาเป็นคดีของศาลปกครองได้หรือไม่ *
ประเด็นที่ 2 การที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 1034-143/2542 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2542 ให้เพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ที่ กท 9011/2748 ลงวันที่ 29 เมษายน 2542 เป็นคำวินิจฉัยที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ *
ประเด็นที่ 3 กรณีบริเวณกันสาดมีการก่อสร้างหน้าต่างมีลักษณะเป็นหน้าต่างเตี้ย ก่อผนังอิฐฉาบปูนสูง 0.90 เมตร เป็นผนังกันตกที่ปลายกันสาด ซึ่งผู้อาศัยในห้องพักของอาคารได้ออกมาใช้ประโยชน์บริเวณดังกล่าว เพื่อตากเสื้อผ้าและวางสิ่งของ มีลักษณะเป็นระเบียง ตามข้อ 74 วรรคสอง ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง ควบคุม การก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 หรือไม่ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy