รายงานผลงบประมาณสิ่งก่อสร้าง ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559)

ให้สถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสิ่งก่อสร้าง ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายงานผลความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย ตามแบบรายงานนี้ ทุกวันที่ 15 และ วันที่ 28 ของทุก ๆ เดือน หรือรายงานเมื่อสถานะดำเนินงานมีการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559 หรือจนกระทั้งสถานศึกษาเบิกจ่ายเสร็จสิ้น
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ขั้นตอนดำเนินงาน (อยู่ระหว่าง)

  This is a required question

  ได้ผู้รับจ้าง/คู่สัญญาแล้ว (รอลงนามสัญญา) ให้ระบุ ดังนี้

  This is a required question
  This is a required question

  หากลงนามสัญญาแล้ว ให้ระบุ ดังนี้

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประกาศเชิญชวน หรือตามสัญญาจ้าง

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ผู้ได้รับประโยชน์

  This is a required question
  This is a required question

  ปัญหาอุปสรรค

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question