แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2560โรงเรียนบ้านโคกม่วง(ดำประชาอุทิศ)   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
Sign in to Google to save your progress. Learn more
คำชี้แจง
1. แบบประเมินผลฉบับนี้ เป็นแบบประมาณค่า 3  ระดับ พร้อมบันทึกเสนอแนะแบ่งเป็น  4  ตอน  ประกอบด้วย
     ตอนที่ 1   ข้อมูลผู้ประเมิน
     ตอนที่ 2   องค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา
     ตอนที่ 3   การนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้
     ตอนที่ 4   ข้อเสนอแนะอื่นๆ
2. ให้ผู้ที่รับผิดชอบดำเนินการประเมินแล้วกรอกข้อมูลตามที่กำหนด
3. ระดับคุณภาพ ให้ผู้ประเมินเลือกตามระดับคุณภาพ ดังนี้
     ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง ครบถ้วน ถูกต้อง สอดคล้อง เหมาะสม ทุกรายการ
     ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง มีครบทุกรายการ แต่มีบางรายการควรปรับปรุงแก้ไข
     ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง ไม่มี มีไม่ครบทุกรายการ ไม่สอดคล้อง ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติม
4.  ข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาต่อไป
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนสตรีพัทลุง. Report Abuse