SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH QUẢNG NAM - PHIẾU KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA CÔNG DÂN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

Nhằm xác định mức độ hài lòng của công dân đối với chất lượng phục vụ của công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch tỉnh Quảng Nam tổ chức “Khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của công dân đối với dịch vụ hành chính công tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả”. Từ kết quả cuộc khảo sát này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thêm cơ sở để cải thiện chất lượng phục vụ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Ông/Bà vui lòng đánh dấu (x) vào ô lựa chọn và trả lời vào chỗ để trống. Thông tin cung cấp sẽ được giữ bí mật. Ông/Bà không phải ghi tên mình.
Chân thành cảm ơn sự hợp tác của Ông/Bà!

  I. Về cán bộ, công chức

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  II. Cơ sở vật chất và các điều kiện hỗ trợ tổ chức, công dân trong khi giao dịch

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  III. Về công khai công vụ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  IV. Về quy trình

  This is a required question
  This is a required question

  V. Về thủ tục

  This is a required question
  This is a required question

  VI. Về thời gian

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  VII. Về phí, lệ phí

  This is a required question
  This is a required question

  VIII. Về cơ chế giám sát, góp ý

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  IX. Mức hài lòng chung của tổ chức, công dân

  This is a required question

  X. Ý kiến nhận xét chung, góp ý (nếu có)

  This is a required question

  Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của ông/bà !