แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของการให้บริการนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คำชี้แจง แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของการให้บริการนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อจะได้นำผลการประเมินนี้ไปพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการและนำไปประกอบการประกันคุณภาพของคณะครุศาสตร์ต่อไป กรุณากรอกแบบสอบถามตามความจริง ขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือไว้ ณ ที่นี้ด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม *
Required
ส่วนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจในคุณภาพของการให้บริการนักศึกษา
1.การจัดบริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา
1.1 ความสะดวกในการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.2 การให้ข้อมูลและคำแนะนำที่เป้นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.3 การให้ข้อมูลและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.4 การดูแล/เอาใจใส่นักศึกษา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.5 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
Your answer
2. มีบริการข่าวสารที่เป้นประโยชน์ต่อนักศึกษา
2.1 ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากการประชาสัมพันธ์ของคณะ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.2 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาชีพและการจัดหางาน *
2.3 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมและแหล่งทุนการศึกษาอื่นๆ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.4 ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ www.edu.cmru.ac.th *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
Your answer
3. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา
3.1 กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษามีความเหมาะสม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.2 ความรู้และประสบการร์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา *
ข้อเสนอแนะ
Your answer
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2560,คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ : educmru@gmail.com
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms