แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายเรื่อง การสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูปเพื่องานวิศวกรรม ณ โรงงานพิบูลย์คอนกรีต อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ (6 ก.พ. 2563) บรรยายโดยบริษัทพิบูลย์คอนกรีต จัดโดยหลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

จัดโครงการศึกษาดูงาน เรื่อง การสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูปเพื่องานวิศวกรรม ณ โรงงานพิบูลย์คอนกรีต อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

จัดโดย หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่


หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดทำโครงการเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรที่สอดคล้องกับรายวิชาที่ สอนและบูรณาการกับข้อบังคับของสภาวิศวกร การวิจัย การบริการวิชาการ จัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมทร.ล้านนา

โปรดอ่านและทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของนักศึกษา

5 ระดับมากที่สุด หมายถึง ความพึงพอใจต่อการอบรมในระดับมากที่สุด

4 ระดับมาก หมายถึง ความพึงพอใจอการอบรมในระดับมาก

3 ระดับปานกลาง หมายถึง ความพึงพอใจต่ออการอบรมในระดับปานกลาง

2 ระดับน้อย หมายถึง ความพึงพอใจต่อการอบรมในระดับน้อย

1 ระดับน้อยที่สุด หมายถึง ความพึงพอใจอการอบรมในระดับน้อยที่สุด

แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1) ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2) ระดับความพอใจ ส่วนที่ 3) ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy