โครงการ SPU International Challenge 2017

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 17.00 น.
ณ อาคาร 40 ปี (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพมหาคร
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question