Animalove - zgłoszenie wystawcy
REGULAMIN TARGÓW Animalove

DATA: 9.06.2019, godz. 10:00 – 19:00
Centrum Praskie Koneser. Plac Konesera. 2 Warszawa

ORGANIZATOR: New Services Beata Rosłoniec
1. Rekrutacja na Targi odbywa się na podstawie selekcji Wystawców dokonanej przez Organizatora spośród wszystkich zgłoszeń nadesłanych przez formularz zgłoszeniowy, decyzja ma charakter subiektywny i niepodważalny. Wysłanie zgłoszenia nie oznacza przyjęcia na listę wystawców. Wyniki rekrutacji zostaną wysłane indywidualnie mailem do osób/firm zakwalifikowanych do udziału w Targach na adres mailowy
podany przez Wystawcę w formularzu zgłoszeniowym.

2. Warunkiem uczestnictwa w Targach jest dostarczenie wpłaty ustalonej przez Organizatora według rodzaju i wielkości stoiska, w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych od otrzymania maila z potwierdzeniem rezerwacji
stanowiska i otrzymaniem faktury VAT wystawionej zgodnie z danymi Wystawcy wprowadzonymi poprzez formularz zgłoszeniowy od Organizatora. Dopiero dokonanie wpłaty gwarantuje przydzielenie wybranego stanowiska i jest jednoznaczne z zawarciem umowy.

3. Jeżeli zgłoszenie do udziału w Targach zostanie wysłane w terminie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia
Targów, Wystawca jest zobowiązany do zapłaty całej należności i dostarczenia mailem na adres animalove@animalove.net potwierdzenia przelewu nie później, niż w ostatnim dniu przypadającym przed dniem rozpoczęcia Targów.

4. Organizator ma prawo nie dopuścić Wystawcy do udziału w Targach w przypadku, gdy nie uiści on opłaty za udział w Targach w wyznaczonym terminie.

5. W przypadku rezygnacji z udziału w Targach Organizator nie zwraca uiszczonej opłaty.

6. Organizator nie pobiera prowizji od przychodu Wystawców.

7. Organizator gwarantuje działania promocyjno – reklamowe (plakaty, ulotki, promocja wydarzenia w internecie, promocja wydarzenia w social media, patroni medialni i inne formy reklamy).

8. Przydział i lokalizacja stoiska zależy od Organizatora. Szczególne życzenia Wystawcy będą uwzględniane w zależności od możliwości ich realizacji.

9. Organizator nie zezwala na udostępnianie stoiska lub jego części bezpłatnie ani odpłatnie osobom trzecim
chyba, że było to wcześniej ustalone z Organizatorem.

10. Organizator nie odpowiada za ilość sprzedanych rzeczy przez wystawcę.

PRZEPISY PORZĄDKOWE I ORGANIZACYJNE
11. Wystawca odbiera przestrzeń wystawienniczą wyznaczoną przez Organizatora i aranżuje ją według swoich potrzeb i upodobań. Organizator nie zapewnia mebli (np. stołów, krzeseł), ale umożliwia wynajęcie, jednak nie dalej niż 14 dni przed targami.

12. Wystawca zobowiązany jest do utrzymania estetycznego wyglądu stoiska. Podczas trwania imprezy na stoisku
powinna być obsługa, która zapewni stały nadzór nad mieniem.

13. Wystawca musi przestrzegać zaleceń porządkowych i przepisów bezpieczeństwa, określonych przez
gospodarza obiektu.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w trakcie godzin targowych, które
nie powstały z jego winy.

15. Udostępnienie stoisk Wystawcom nastąpi dnia 9 czerwca 2019 (godzina do potwierdzenia).

16. Gotowość stoiska dla zwiedzających Wystawca jest zobowiązany zapewnić na godz. 10:00 dnia
wystawienniczego.

17. W przypadku opóźnień w montażu stoiska bądź braku personelu na stoisku w godzinach trwania
Wydarzenia, Organizator ma prawo do wykluczenia Wystawcy z Wydarzenia bez obowiązku zwrotu opłaty za
stoisko.

18. Likwidacja stoisk nastąpi 9.06.2019 po godz. 19:00

19. Organizator nie wyraża zgody na wcześniejsze niż o godzinie 19.00 opuszczenie stoiska lub jego likwidację.

20. Organizator zapewnia patrol ochrony podczas całego okresu wynajmu stoiska, wraz z dyżurami nocnymi. ( dotyczy powierzchni magazynowej)
Niemniej jednak Organizator nie bierze odpowiedzialności za towar znajdujący się na stoisku, Wystawca
zobowiązany jest do zabezpieczenia swojego stoiska oraz produktów. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za produkty Wystawców, w szczególności za ich uszkodzenie lub kradzież przez osoby
trzecie.

21. Wystawca przyjmuje do wiadomości, że wynajęta przestrzeń nie może być w żaden sposób naruszona
(zakaz wieszania, wiercenia, ingerencji w wynajętą przestrzeń).

22. Jeśli wystawca potrzebuje poboru mocy, powinien to wcześniej ustalić z Organizatorem.

23. Telefon do obsługi Beata Rosłoniec – 535 337 641, Ola Zarzyka - 603 462 014.

24. Podczas targów wymagane jest dopełnienie przez Wystawców wszelkich prawnych wymogów związanych
z prowadzeniem stoisk Wystawców (w szczególności zaś uzyskania niezbędnych zezwoleń ze strony organów
administracji oraz dopełnienia wymogów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy). Odpowiedzialność z
tytułu dopełnienia wymogów prawnych związanych z organizacją targów, uzyskaniem wszelkich niezbędnych
zgód, zezwoleń i innych wymaganych prawem lub normami dokumentów i prowadzeniem stoisk spoczywa
na Wystawcach.

25. Wystawcy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe podczas i/lub w związku z
użytkowaniem powierzchni na osobach i mieniu. Strony oświadczają, że nie będą obciążać Organizatora za
jakiekolwiek szkody na mieniu lub osobie, straty lub kary pieniężne wynikające lub związane z używaniem
przez Wystawcę przedmiotu najmu, w szczególności powstałe na skutek działań lub zaniechań Sprzedawców
.
26. Wystawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia szkód w mieniu Konesera własnym
staraniem w terminie nie dłuższym jednak niż 5 dni, a jeśli szkody takie nie zostaną usunięte, to zobowiązuje
się do zapłaty stosownej kwoty, będącej kosztem naprawy uszkodzeń na żądanie i według wyliczeń
Organizatora.

27.Wystawca ma obowiązek przestrzegać podczas Targów zasad BHP oraz Regulaminu obiektu, w którym
odbywają się Targi.

28. Organizator ma prawo do wykonania dokumentacji zdjęciowej i filmowej podczas Targów oraz
wykorzystania tych materiałów do celów marketingowych.

29. Aby zadbać o jak największe dotarcie do szerokiej grupy odbiorców, Wystawca ma obowiązek udostępnić
informację o Targach przed ich rozpoczęciem, we wszystkich kanałach informacyjnych, z których korzysta.

30. Administratorem danych osobowych Kontrahenta lub reprezentujących i działających w jego imieniu
przedstawicieli wskazanych w Formularzu zgłoszeniowym w związku ze współpracą z targi Animalove
jest New Services Beata Rosłoniec z siedzibą w Wołominie 05/200 ul. Mariańska 11/28 dalej jako
“Administrator”.

31. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail
animalove@animalove.net w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych Kontrahenta lub
reprezentujących i działających w jego imieniu przedstawicieli wskazanych w Formularzu zgłoszeniowym w
związku ze współpracą przy organizacji i obsłudze targów animalove.

32. Dane osobowe Kontrahenta lub reprezentujących i działających w jego imieniu przedstawicieli wskazanych
w Formularzu będą przetwarzane w szczególności: a) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów
Administratora polegających na przetwarzaniu danych osobowych w celach organizacyjnych, promocyjnych i
logistycznych związanych z targi Animalove oraz na możliwości ustalenia lub dochodzenia
ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora - podstawą prawną
przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

33. Kontrahent zobowiązuje się do wykonania na zlecenie i w imieniu New Services Beata Rosłoniec, względem
osób przez siebie zatrudnionych (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia), których dane osobowe będą
ujawniane Administratorowi w celu realizacji wzajemnej współpracy (w tym w szczególności osób Kontrahenta
reprezentujących lub działających w jego imieniu przedstawicieli wskazanych w Formularzu) obowiązku
informacyjnego zgodnie z art. 14 RODO.

34. Kontrahentowi, osobom Kontrahenta reprezentujących i działających w jego imieniu przedstawicielom
wskazanym w formularzu przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu
względem przetwarzania danych.

35. Kontrahentowi, osobom Kontrahenta reprezentującym lub działającym w jego imieniu przedstawicielom
wskazanym w Formularzu przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu przetwarzania danych osobowych z
przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

36. Kontrahentowi, osobom Kontrahenta reprezentującym lub działającym w jego imieniu przedstawicielom
wskazanym w Formularzu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
25. Podanie danych osobowych przez Kontrahenta jest niezbędne do realizacji wzajemnej współpracy przy
organizacji animalove.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
37. W przypadku, gdy impreza targowa nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Wystawcy
otrzymają zwrot wpłaconych pieniędzy.

38. Organizator zastrzega sobie prawo – w razie zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania,
skrócenia lub częściowego zamknięcia imprezy. W takiej sytuacji Wystawcy nie otrzymają zwrotu poniesionych
kosztów.

39. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym REGULAMINEM, dotyczące imprezy, należy konsultować z
Organizatorem, a ewentualne spory Organizator proponuje rozwiązywać na drodze negocjacji.

40. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany odbędą się w formie
publikacji na stronie animalove.net.

41. Wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Beata Rosłoniec

Nazwa marki
Your answer
Untitled Title
Taka nazwa będzie obecna w komunikacji i na mapie
osoba odpowiedzialna
Your answer
Untitled Title
imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za stoisko
numer nip i dane do faktury
Your answer
Adres email
Your answer
Untitled Title
pod ten adres będziemy wysyłać wszystkie informacje targowe, jak rownież fakturę i potwierdzenie przyjęcia.
Telefon
Your answer
Strona www
Your answer
Adres strony na Facebooku
Your answer
Wybór stoiska i dodatkowego wyposażenia
Uwagi i pytania
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.