แบบประชาพิจารณ์ (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)
Email address *
ข้อมูลทั่วไปผู้ทำแบบประชาพิจารณ์
1. เพศ *
2. สถานะ *
3. สังกัด *
ความคิดเห็นต่อปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ฯลฯ
ปรัชญา (Philosophy) - มุ่งเน้น ให้การศึกษาอุดมศึกษา สร้างสรรค์และพัฒนาความรู้ให้บริการทางวิชาการ สืบสาน และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและทรัพยากรอย่าง ยั่งยืน *
กรณีเห็นควรปรับปรุง/แก้ไข กรุณากรอกข้อความในช่อง อื่นๆ
วิสัยทัศน์ (Vision) - "ศูนย์กลางการเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน" (Wisdom of learning Innovation and Agricultural technology for well-being and sustainability) *
กรณีเห็นควรปรับปรุง/แก้ไข กรุณากรอกข้อความในช่อง อื่นๆ
พันธกิจ (Mission) - 1. มุ่งผลิตบัณฑิตที่มี ความรู้ ความสามารถ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล *
กรณีเห็นควรปรับปรุง/แก้ไข กรุณากรอกข้อความในช่อง อื่นๆ
พันธกิจ (Mission) - 2. มุ่งผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านอาหาร เกษตร และสุขภาพ ในระดับนานาชาติ *
กรณีเห็นควรปรับปรุง/แก้ไข กรุณากรอกข้อความในช่อง อื่นๆ
พันธกิจ (Mission) - 3. มุ่งพัฒนานวัตกรรมการบริการวิชาการเชิงรุกครบวงจรด้วยการบูรณาการศาสตร์ของแผ่นดิน เพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน *
กรณีเห็นควรปรับปรุง/แก้ไข กรุณากรอกข้อความในช่อง อื่นๆ
พันธกิจ (Mission) - 4. มุ่งพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก และอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมความเป็นไทยลงสู่ค่านิยมและวัฒนธรรมของการพัฒนาทุกระดับ *
กรณีเห็นควรปรับปรุง/แก้ไข กรุณากรอกข้อความในช่อง อื่นๆ
ค่านิยมหลัก (Core Values) - มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน สืบสานสามัคคี มีคุณธรรม *
กรณีเห็นควรปรับปรุง/แก้ไข กรุณากรอกข้อความในช่อง อื่นๆ
เอกลักษณ์ (Uniqueness) - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ *
กรณีเห็นควรปรับปรุง/แก้ไข กรุณากรอกข้อความในช่อง อื่นๆ
อัตลักษณ์ (Identity) - สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี *
กรณีเห็นควรปรับปรุง/แก้ไข กรุณากรอกข้อความในช่อง อื่นๆ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. - Terms of Service