แบบประเมิน สำหรับวันที่ 16 มิ.ย. 60
คำชี้แจงแบบประเมินโครงการ

การประเมินความพึงพอใจนี้ คณะผู้จัดการประชุมได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสรับทราบผลการดำเนินงาน และนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินโครงการครั้งต่อไปให้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ตอนที่ 8) ภาคเช้า วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 - 10.30 น. หัวข้อ Good Practice : เครือข่ายความร่วมมือผู้ผลิต- ผู้ใช้แบบ WIN-WIN
คำชี้แจง โปรดพิจารณาข้อรายการต่อไปนี้
ท่านมีระดับความพึงพอใจอย่างไรกับข้อความต่อไปนี้ โดยมีความหมายดังนี้
1 = น้อยที่สุด 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = มากที่สุด
8.1 เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
8.2 เนื้อหามีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการประชุม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
8.3 เนื้อหาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
8.4 บรรยากาศในการประชุมเป็นกันเอง *
น้อยที่สุด
มากที่สด
8.5 ส่งเสริมให้ผู้ฟังได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
8.6 ใช้สื่อ โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Next
This form was created inside of Shinawatra University. Report Abuse - Terms of Service