แบบทดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 / 2563
วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี ว 22104
ส่วนที่ 1 ข้อมูลนักเรียน
ชื่อ - สกุล *
เลขที่ *
ชั้น *
ส่วนที่ 2 แบบทดสอบ
ทรัพยากรทางเทคโนโลยี คือ อะไร *
เมื่อเราต้องการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา ต้องใช้หลักการคำถามใด *
ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของระบบทางเทคโนโลยี *
โรงงานผลิตสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์และแบตเตอรี่ ส่วนใหญ่จะปล่อยโลหะลงสู่สิ่งแวดล้อมข้อใดกล่าวผิด *
เทคโนโลยีในการออกแบบบ่อฝังกลบขยะเพื่อนำขยะมาใช้ประโยชน์ในด้านใด *
การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนำมาแก้ปัญหาแรงงานภาคการเกษตรที่ลดลงมีสาเหตุมาจากปัจจัยด้านใด *
ข้อใดคือขยะพิษ *
หุ่นยนต์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย มีชื่อเรียกว่าอะไร *
ข้อใดคือขยะรีไซเคิล *
ข้อใดต่อไปนี้เป็นสาเหตุของการพัฒนาเทคโนโลยี *
ข้อใดคือขยะเปียก *
คำว่า คน ในทรัพยากรทางเทคโนโลยีคืออะไร *
Microbot เป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ในการดูดซับอะไรออกจากนำ้ *
เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจากสิ่งใด *
การออกแบบผลิตภัณฑ์ควรคำนึงถึงความแข็งแรงของโครงสร้างผลิตภัณฑ์ *
เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องคำนึงถึง *
ปัจจุบันมีการคิดค้นเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ข้อใดกล่าวผิด *
ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ปัญหาสิ่งแวดล้อม *
อันตรายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ *
มนุษย์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการด้านต่างๆ ข้อใดกล่าวผิด *
คำว่า วัสดุ ในทรัพยากรทางเทคโนโลยีคืออะไร *
เทคโนโลยีที่เป็นเครื่องแยกอนุภาคสารปนเปื้อนออกจากกระแสอากาศและช่วยให้ลดฝุ่นละอองในอากาศ ในโรงงานอุตสาหกรรม เรียกว่าอะไร *
ข้อใดคือขยะทั่วไป *
การประมาณราคาก่อนการวางแผนการสร้างชิ้นงาน *
คำว่า พลังงาน ในทรัพยากรทางเทคโนโลยีคืออะไร *
การออกแบบควรคำนึงถึงความสวยงามของรูปลักษณ์ภายนอกของผลิตภัณฑ์ *
ก่อนเกิดเทคโนโลยี มนุษย์ยุคก่อนใช้อะไรเป็นสัญญาณสำหรับการสื่อสาร *
การทำฝนเทียมเป็นการแก้ปัญหาสิ่งใด *
ข้อใดไม่ได้เกิดจากปัญหาขยะล้นถัง *
คำว่า ข้อมูลสารสนเทศ ในทรัพยากรทางเทคโนโลยีคืออะไร *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Chomphraprachasan School. Report Abuse