Banka e Pyetjeve
Prezantimi me Administratën Publike-trajnimi i detyrueshëm (60 orë /10 ditë Trajnim)

Shërbimi civil në Shqipëri -12 orë
Procedurat Administrative – 6 orë
Kushtetuta, dhe të drejtat e Njeriut – 6 orë
Etika dhe konflikti i interesave- 6 orë
Organizimi dhe Funksionimi i Administratës Shtetërore – 6 orë
Plani kombëtar për Integrimin Evropian 2016 - 2020 dhe Asistenca Financiare e BE- 6 orë
Aftësitë menaxhuese – 6 orë
E drejta e informimit - 6 orë
Komunikimi shkresor dhe hartimi i shkresave – 6 orë
Trajnimin online “Shqipëria dhe BE-ja Link: http://moodle.aspa.gov.al/moodle/
Për të parë pyetjet kliko next

Next
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms