แบบฟอร์มการสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
แบบสำรวจฉบับนี้สร้างขึ้น เพื่อสำรวจความต้องการในการรับบริการวิชาการของชุมชน/หน่วยงาน ที่อยู่ในพื้นที่รับบริการของคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งจะนำผลการสำรวจมาประกอบการจัดทำแผนงานและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นให้มีความเข็มแข็งและยั่งยืนต่อไป จึงขอความร่วมมือกรอกข้อมูลตามความคิดเห็นของท่านให้ครบถ้วน จักขอบคุณยิ่ง
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
ชื่อ-นามสกุล / หน่วยงาน ผูุ้ขอรับบริการ
Your answer
เพศ
อายุ
การศึกษา
อาชีพ/หน่วยงาน
ตอนที่ 2 ข้อมูลความต้องการรับบริการวิชาการจากคณะฯ
ท่านรู้จัก/ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย มากน้อยเพียงใด
ท่านคิดว่าคณะฯ ควรประชาสัมพันธ์การให้บริการวิชาการผ่านช่องทางใดมากที่สุด
ท่าน/หน่วยงานของท่านเคยใช้บริการจากมหาวิทยาลัย หรือไม่
ประเภทการบริการวิชาการที่ต้องการ หรือต้องการความช่วยเหลือ
สถานที่สะดวกเข้ารับบริการวิชาการ
ช่วงเวลา/วันที่สะดวกรับบริการ
ช่วงระยะเวลาที่สะดวกรับบริการ
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นในการจัดโครงการบริการวิชาการ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยศิลปากร.