แบบประเมินการจัดกิจกรรมวันไหว้ครูและมนัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขากบประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนนครสวรรค์
ให้ทำเครื่องหมายถูก ในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน
ระดับความคิดเห็น 5 หมายถึง การดำเนินงานมีความเหมะสมและน่าพึงพอใจมากที่สุด
ระดับความคิดเห็น 4 หมายถึง การดำเนินงานมีความเหมะสมและน่าพึงพอใจมาก
ระดับความคิดเห็น 3 หมายถึง การดำเนินงานมีความเหมะสมและน่าพึงพอใจปานกลาง
ระดับความคิดเห็น 2 หมายถึง การดำเนินงานมีความเหมะสมและน่าพึงพอใจน้อย
ระดับความคิดเห็น 1 หมายถึง การดำเนินงานมีความเหมะสมและน่าพึงพอใจน้อยที่สุด
1.การดำเนินงานมีวัตถุประสงค์ที่เหมาะสม ควรได้รับการส่งเสริม
2. มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมวันไหว้ครูให้นักเรียน ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า
3. พิธีไหว้ครู และการเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขากบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามกำหนดการที่กำหนด
4. กิจกรรมการต้อนรับน้องใหม่ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ควรจัดกิจกรรมดังกล่าวต่อไป
5. กิจกรรมต่างๆที่จัดในวันไหว้ครูได้แก่ การแข่งขันวิ่งเข้ากบการมนัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขากบ และการต้อนรับน้องใหม่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเรียบร้อย รัดกุม
6. ครู - นักเรียนให้ความสำคัญกิจกรรมวันไหว้ครูและเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
7. นักเรียนร่วมมือร่วมใจจัดเตรียมพานดอกไม้ ธูปเทียนบูชาคุณครูโดยจัดทำพานกันเอง
8. พิธีกรรมวันไหว้ครูทำให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณของครู – อาจารย์
9.ครูและบุคลากรให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต้อนรับครูใหม่ ปีการศึกษา 2561 อย่างพร้อมเพรียง
10. สถานที่สำหรับจัดกิจกรรมต้อนรับครูใหม่ มีความเหมาะสม
11 อาหารและเครื่องดื่มเพียงพอและมีความเหมาะสม
12 ระบบเครื่องเสียง แสง เพียงพอ และมีประสิทธิภาพเหมาะสม
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms