แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริการของงานพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.เพศ *
2.สถานภาพ *
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ คณะเกษตรฯ สถาปัตย์ฯ วิทย์ฯ วิศวะฯ วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ วิทยาลัยพลังงานทดแทน และวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจฯ คณะสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ และวิทยาลัยประชาคมอาเซียนฯ

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะทันตะฯ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะสหเวชศาตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ
3.คณะ/วิทยาลัย *
4.ประเภทที่ขอรับบริการ (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ)
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้ของเจ้าหน้าที่บริการ
5 = มากที่สุด 4 = มาก 3=ปานกลาง 2= น้อย 1= น้อยที่สุด
1.ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ *
5
4
3
2
1
ความชัดเจนของกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
การอำนวยความสะดวก
ความรวดเร็วในการให้บริการ
มีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย
2.ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการนกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ *
5
4
3
2
1
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพและมีความเป็นมิตร
เจ้าหน้าที่มีความรู้และความสามารถในเรื่องที่ให้บริการ
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถาม
ในเรื่องที่ให้บริการได้อย่างชัดเจน
3.ด้านคุณภาพการให้บริการ *
5
4
3
2
1
ได้รับบริการทันตามเวลาที่กำหนด
ความถูกต้องตรงตามความต้องการของผู้ขอใช้บริการ
ความประทับใจที่ได้รับจากการมาขอใช้บริการ
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Naresuan University. Report Abuse