แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรม"พิธี วันไหว้ครู" ประจำปีการศึกษา 2562
คำชี้แจง
1. แบบประเมินความพึงพอใจนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความพึงพอใจการดำเนินงาน โครงการคุณธรรมนำชีวิต เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรม "วันไหว้ครู" ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อแสดงความกตัญูกตเวทิตา รำลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์และเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและสืบสานภูมิปัญญาไทยให้คงสืบต่อไป
2. กำหนดการซ้อมพิธีไหว้ครูในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 07.50-08.30 น.ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 พร้อมกิจกรรมหน้าเสาธงในช่วงเวลาเช้า
3. กำหนดการจัดพิธิีไหว้ครู ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ โดมศรีพุทธาคณาพัฒน์ ตั้งแต่เวลา 08.00-10.00 น.
4. ข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นของท่านจะไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนของท่านแต่อย่างใด ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพในภาพรวมเท่านั้น ดังนั้นการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง จะทำให้สามารถปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพในครั้งต่อไป
5. แบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานฯ มีทั้งสิ้น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
6. โดยมีระดับความพึงพอใจดังนี้
5 หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง ความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง ความพึงพอใจน้อย
1 หมายถึง ความพึงพอใจน้อยที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ขอให้ท่านคลิกเลือกข้อมูลส่วนตัวพื้นฐานของท่านตามความเป็นจริง ดังต่อไปนี้
1.1 เพศ *
Required
1.2 สถานภาพ *
Required
ตอนที่ 2 รายการประเมินความพึงพอใจ
รายการประเมิน *
พึงพอใจมากที่สุด (4)
พึงพอใจมาก (3)
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย(2)
พึงพอใจน้อยที่สุด(1)
1.ความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรม"วันไหว้ครู"ประจำปีการศึกษา 2562
2.ความตั้งใจและความสำคัญในการเลือกเครื่องบูชาทำพานเพื่อรำลึกพระคุณครู บูรพาจารย์และสืบสานภูมิปัญญาไทย
3. รู้และเข้าใจความหมายของดอกเข็ม ดอกมะเขือ ข้าวตอก หญ้าแพรก ธูปและเทียน
4. ระยะเวลาในซ้อมพิธีไหว้ครูและการจัดทำพานไหว้ครูมีความเหมาะสม
5.ขั้นตอนและพิธีการต่าง ๆ มีความเหมาะสมกับการสืบสานภูมิปัญญาไทย
6. ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมและการควบคุมดูแลความเรียบร้อยมีความเหมาะสม
7. พิธีไหว้ครูประจำปีเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
8.ความเหมาะสมการจัดบรรยากาศ การประดับตกแต่งสถานที่ แสง เสียง และดนตรีไทย
9.การตัดสินประกวดพานไหว้ครูตามระดับชั้นและประเภทต่างๆ
10.ความร่วมมือในการดำเนินงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ขอให้ท่านให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานฯเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงกิจกรรมครั้งต่อไป
ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมครั้งนี้
Your answer
ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
Your answer
ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประเมินฯ
คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมฯ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-304180 โทรสาร 055-304181 Website: http//www.bdc.ac.th E-mail : academic.chinaraj@gmail.com Facebook:พุทธชินราชพิทยา โรงเรียน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service