نظرسنجی وجود دفتر بهبود کیفیت

نظر به آنکه استانداردهای اعتباربخشی بیمارستانی هیچ گونه ساختاری را برای وجود دفتر بهبود کیفیت پیش بینی نکرده است و با توجه به اینکه هر دفتر کیفیتی می تواند مطابق سلیقه خود بیمارستان را در هم سو یا غیر همسو با الزامات سنجه های اعتباربخشی هدایت کند. لطفا در این نظرسنجی مشارکت فرمایید.
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question