แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
คำชี้แจง แบบประเมินชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศ สถาบันรัชต์ภาคย์ ซึ่งผลการประเมินนี้จะนำไปพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้เพื่อนำไปประกอบการประกันคุณภาพและการประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันฯ ต่อไป รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม กรุณากรอกแบบสอบถามตามความจริง ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือไว้ ณ ที่นี้ด้วย
ตอนที่ 1
1.1 สถานภาพ *
1.2 วัตถุประสงค์ในการใช้งานระบบสารสนเทศ *
สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
Required
1.3 ความถี่่ในการใช้งานระบบสารสนเทศ *
1.4 ช่วงเวลาในการใช้งานระบบสารสนเทศ *
สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
Required
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในงานบริการ
กรุณากรอกแบบสอบถาม เพื่อแสดงความคิดเห็นตามความพึงพอใจในแต่ระดับ ดังนี้ ระดับ 5 (มากที่สุด) , 4 (มาก) , 3 (ปานกลาง) , 2 (น้อย) , 1 (น้อยที่สุด)
2.1 ความพึงพอใจด้านการบริการระบบเครือข่าย *
5
4
3
2
1
ความเร็วในการใช้งานเครือข่าย
การรับปัญหาและแก้ไขปัญหาด้านระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่ายใข้งานได้ดีตลอดเวลา
ระบบการกู้คืนระบบเครือข่ายรวดเร็วทันต่อการใช้งาน
2.2 ความพึงพอใจด้านการบริการระบบคอมพิวเตอร์ *
5
4
3
2
1
ความเร็วในการให้บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
การปฏิบัติงานในการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงฯ
องค์ความรู้และทักษะความชำนาญของเจ้าหน้าที่ให้บริการ
ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ปฏิบัติงานได้ดี
2.3 ระบบเว็ปไซต์ของสถาบันรัชต์ภาคย์ *
5
4
3
2
1
รองรับการทำงานได้ตามต้องการในการปฏิบัติงาน
เผยแพร่ข้อมูลถูกต้อง ทันสมัย
หน้าเว็ปไซต์ดึงดูดใจในการใช้บริการ
ความเร็วในการเข้าใช้เว็ปไซต์หรือระบบงานต่างๆในเว็ปไซต์
ช่องทางรับทราบปัญหาในการใช้งานของเว็ปไซต์
2.4 คุณลักษณะการบริการที่ท่านคาดหวังในบริการของสำนักนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา *
5
4
3
2
1
ความเร็วในการให้บริการ
ความถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยของข้อมูลสารสนเทศ
รูปแบบในการให้บริการสนับสนุนความต้องการหรือดึงดูดความสนใจในการใช้บริการ
ความปลอดภัยในการใช้บริการ
กระบวนการบริการเป็นระบบมีมาตรฐานโปร่งใสตรวจสอบได้
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.