รับข้อร้องเรียน

การแจ้งข้อร้องเรียนนั้น ขอความกรุณาแจ้งเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
1. ข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานของสำนักงาน
2. ความล่าช้าในการดำเนินการตามระเบียบ สมอ. ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลา
ในการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
3. ความไม่โปร่งใสและไม่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
4. คุณภาพผลิตภัณฑ์ ตาม พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. การทำผลิตภัณฑ์ฯ หรือแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาต

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question