แบบสอบถาม เรื่องการยกเลิกวิธีการตรวจวัดควันดำด้วยเครื่องมือวัดควันดำระบบกระดาษกรอง และใช้เครื่องมือวัดความทึบแสงทดแทน(สำหรับสถานตรวจสภาพรถเอกชน)

วัตถุประสงค์
ด้วยกรมควบคุมมลพิษ อยู่ระหว่างการพิจารณาพิจารณายกเลิกการใช้เครื่องมือวัดควันดำระบบกระดาษกรองในการตรวจวัดควันดำจากรถยนต์ และใช้เครื่องมือวัดควันระบบความทึบแสงทดแทน จึงมีความจำเป็นในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน เพื่อประกอบการพิจารณาข้อมูลให้รอบด้าน

  1. ข้อมูลเบื้องต้น ผู้กรอกแบบสอบถาม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  3. เครื่องมือวัดควันดำที่ใช้ในการตรวจสภาพ(เฉพาะที่สามารถใช้งานได้)

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question