แบบประเมินผลโครงการงานประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 2561
ในระหว่างวันที่ 2 - 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ณ อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ
วันที่เข้าร่วมงานฯ *
เพศ *
อายุ *
อาชีพ *
วันที่ 2 สิงหาคม 2561
*กรุณาทำแบบประเมินให้ตรงกับวันที่เข้าร่วมงาน*
ข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจ สถานการณ์ช้างระหว่างนักวิชาการและบุคลากรในวงการช้าง (ก่อนการเข้าร่วมการประชุม)
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
อภิปราย เรื่อง "แผนแม่บทและกฎหมายช้างไทย"
อภิปราย เรื่อง "ความร่วมมือในการอนุรักษ์ช้างไทย"
ข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจ สถานการณ์ช้างระหว่างนักวิชาการและบุคลากรในวงการช้าง (หลังการเข้าร่วมการประชุม)
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
อภิปราย เรื่อง "แผนแม่บทและกฎหมายช้างไทย"
อภิปราย เรื่อง "ความร่วมมือในการอนุรักษ์ช้างไทย"
วันที่ 3 สิงหาคม 2561
*กรุณาทำแบบประเมินให้ตรงกับวันที่เข้าร่วมงาน*
ข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจ สถานการณ์ช้างระหว่างนักวิชาการและบุคลากรในวงการช้าง (ก่อนการเข้าร่วมการประชุม)
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
บรรยาย เรื่อง "การอนุรักษ์ช้างไร้พรมแดน"
อภิปราย เรื่อง "การอนุรักษ์ช้างภาคเอกชน"
ข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจ สถานการณ์ช้างระหว่างนักวิชาการและบุคลากรในวงการช้าง (หลังการเข้าร่วมการประชุม)
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
บรรยาย เรื่อง "การอนุรักษ์ช้างไร้พรมแดน"
อภิปราย เรื่อง "การอนุรักษ์ช้างภาคเอกชน"
ประเมินความพึงพอใจกับการจัดประชุมในครั้งนี้ ( 1 = น้อยที่สุด 5 = มากที่สุด)
1
2
3
4
5
การลงทะเบียน ติดต่อประสานงาน
การประชาสัมพันธ์กิจกรรม
อาหาร และเครื่องดื่ม
สถานที่ และการเดินทาง
เอกสารประกอบการประชุม
ห้องประชุม และบรรยากาศการประชุม
งานเลี้ยงรับรอง
การนำเสนอผลงานวิชาการ
ประเมินความสำคัญในหัวข้อดังต่อไปนี้ (1 = น้อยที่สุด 5 = มากที่สุด) *
1
2
3
4
5
ทราบผลงานการศึกษาวิจัยเรื่องช้าง และสามารถนำไปใช้เพื่อการอนุรักษ์ช้าง
เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการเข้าร่วมกันปกป้องและอนุรักษ์ช้าง
บทบาทของสถาบันคชบาลแห่งชาติ มีความสำคัญในการอนุรักษ์ช้างของประเทศ
บทบาทของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความสำคัญในการอนุรักษ์ช้างของประเทศ
ข้อเสนอแนะสำหรับการจัดประชุมครั้งต่อไป
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.