แบบประเมินการจัดกิจกรรมโครงการสายสัมพันธ์-วันปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
ตอนที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานะภาพ *
ตอนที่ 2 แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมโครงการสายสัมพันธ์ -วันปัจฉิมนิเทศ
5 = เหมาะสมหรือพึงพอใจมากที่สุด 4 = เหมาะสมหรือพึงพอใจมากมาก 3= เหมาะสมหรือพุึงพอใจปานกลาง
2 = เหมาะสมหรือพึงพอใจน้อย 1 = เหมาะสมหรือพึงพอใจน้อยที่สุด
1.ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. วัน เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. สถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. นักเรียนเห็นคุณค่าและความสำคัญของกิจกรรมมอบเกียรติบัตร *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. นักเรียนเห็นคุณค่่าและความสำคัญของกิจกรรมปัจฉิมโอวาท *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6. ความประทับใจต่อกิจกรรมเพื่อนลาเพื่อนกิจกรรมรำลึกพระคุณครู *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
7. นักเรียนมีความพึงพอใจที่ได้ร่วมกิจกรรมสายสัมพันธ์-วันปัจฉิมนิเทศ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
8. ความเหมาะสมของกิจกรรมการแสดงของนักเรียน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
9. กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีจัดเลี้ยงอาหาร *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
10. ซุ้มถ่ายรูปที่ระลึกมีความเหมาะสม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy