แบบฟอร์มสอบถาม

กรุณากรอกคำถามหรือข้อมูลที่เป็นจริงด้วยค่ะ

  ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ศูนย์บ่มเพาะฯ วก.วก.

  1) ด้านข้อมูลข่าวสาร

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  2) ด้านรูปแบบของเว็บไซต์

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  3) ความพึงพอใจโดยภาพรวม

  This is a required question

  ส่วนที่ 3 : ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

  This is a required question