Prova C2 JQCV 2008 "Els grecs"

Resum

64 preguntes (text)

5 preguntes (a, b, c)

Dictat

Article d'opinió

  ÀREA 1. COMPRENSIÓ I LÈXIC (20%)

  1. Escriga un resum o un comentari breu sobre el contingut del text que té a continuació (4 o 5 línies).

  Captionless Image
  This is a required question

  2. Escriga un sinònim de cada una de les paraules o expressions que apareixen en negreta en el text anterior. No escriga espais ni signes de puntuació innecessaris. Si hi ha més d'una opció correcta, escriga'n només una.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  3. Òmpliga els buits següents posant els verbs derivats de les paraules destacades en majúscules. Exemple: 0. Fer CLAR aclarir
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  4. Torne a copiar les oracions següents amb els errors lèxics esmenats. Exemple: 4.0 Pregunta: Si l’avió aterrissa en l’aeroport convingut, els segrestadors alliberaran els rehens. Resposta: Si l’avió aterra en l’aeroport convingut, els segrestadors alliberaran els ostatges.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  5. Trie l’opció que s’adequa al significat de les locucions adverbials següents.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  6. Emparelle les locucions equivalents de cada columna. No pose punt final ni espais innecessaris. Exemple: 6.0 Pregunta: Hacer aspavientos Resposta: Fer escarafalls 1. Levantar cabeza ( ) Fer taula rasa 2. Mojar la oreja a alguien ( ) Traure faves d’olla 3. Quedarse sólo con lo puesto ( ) Buscar les cosquerelles a algú 4. Echar pelillos a la mar ( ) Ser com oli en un cresol 5. Ser mano de santo ( ) No tindre de què fer estelles
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ÀREA 2. EXPRESSIÓ ESCRITA (30%)

  This is a required question

  8. Escriga un article d’opinió sobre un dels temes que hi ha a continuació (mínim 200 paraules). a) Els viatges: organitzats o per lliure? b) Quin és el mitjà més adequat per a informar-se: ràdio, premsa escrita o televisió? Si voleu una correcció, demaneu-la en http://valenlinia.com/correccions/
  This is a required question

  ÀREA 3. DOMINI PRÀCTIC DEL SISTEMA LINGÜÍSTIC (25%)

  9. Escriga la forma corresponent dels verbs que hi ha entre parèntesis per completar les frases següents. No escriga signes de puntuació. Si hi ha més d'una forma correcta, escriga'n només una. Exemple: 9.0 Pregunta: És una persona que ho ______ (percebre) tot molt ràpidament. Resposta: percep
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  10. Copie les oracions amb les grafies que falten. Si en alguna paraula no falta cap lletra, escriga-la correctament i no copie el guió baix.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  11. Escriga, segons corresponga, la forma de masculí o de femení de les paraules en majúscula. No pose espais innecessaris ni signes de puntuació. Si hi ha més d'una opció correcta, escriga'n només una. Exemple: 11.0 Pregunta: És un home molt CORTÉS. // És una dona molt ______. Resposta: cortesa
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  12. Òmpliga els buits de les frases següents escrivint l’article, la conjunció, la preposició, la locució prepositiva, la contracció o el nexe adequats. Si hi ha més d'una opció correcta,escriga'n només una. Si considera que no cal cap nexe, indique-ho amb un zero. Exemple: 12.0 Pregunta: He vingut ____ saludar-te. Resposta: per
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  13. Torne a escriure les frases següents substituint els termes destacats en majúscula pels pronoms febles corresponents. No escriga espais ni signes de puntuació innecessaris. Si hi ha més d'una opció correcta, escriga'n només una. Exemple: 13.0 Pregunta: Els accionistes van demanar ELS INFORMES AL GERENT. Resposta: Els accionistes li’ls van demanar.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  14. Reescriga les oracions següents esmenant-ne les incorreccions morfològiques o sintàctiques. No escriga espais ni signes de puntuació innecessaris. Si hi ha més d'una opció correcta, escriga'n només una. Exemple: 14.0 Pregunta:Tindries que anar a la consulta del metge abans de què et poses pitjor. Resposta: Hauries d'anar a la consulta del metge abans que et poses pitjor.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question