แบบสอบถาม DLIT
วัตถุประสงค์ : เพื่อสอบถามการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ในมาตรฐานที่ 3 ด้านครู
คำชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้ เป็นการสอบถามการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของครูผู้สอน มี 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เป็นแบบเลือกตอบ และเติมข้อความในช่องว่าง
ตอนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานที่ 3 ด้านครูผู้สอน เป็นแบบตรวจสอบรายการ และเติมข้อความในช่องว่าง
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน 5 โมดูล เป็นแบบเลือกตอบ และเติมข้อความในช่องว่าง
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล *
โทรศัพท์ *
อีเมล *
ระดับชั้นที่สอน *
Required
รับผิดชอบการจัดการเรียนรู้ *
ตอนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานที่ 3 ด้านครูผู้สอน
1. จัดเตรียมสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการนำไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) *
ปฏิบัติ
ไม่ปฏิบัติ
1. มีการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมของห้องเรียน/สถานที่เรียนให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2. มีการจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต และอุปกรณ์สำหรับการสืบค้นข้อมูล
3. มีการจัดเตรียมสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้จาก DLIT
4. มีการจัดเตรียมสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน
2. พัฒนาตนเองให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) *
ปฏิบัติ
ไม่ปฏิบัติ
1. มีการสืบค้นข้อมูลและใช้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ในการพัฒนาการเรียนการสอน
2. มีการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ผ่าน DLIT PLC
3. มีการจัดทำแผนพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการใช้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
4. มีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเองให้เป็นสื่อต้นทางเพื่อการเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ตามความเหมาะสม *
ปฏิบัติ
ไม่ปฏิบัติ
1. วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานและตัวชี้วัด และข้อมูลของผู้เรียน เพื่อออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน
2. ออกแบบการเรียนการสอน/จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ DLIT ในการจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ ตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนดไว้
3. เลือกสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนจาก DLIT ได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื้อหาในบทเรียน
4. ออกแบบการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยวิธีการ เครื่องมือที่หลากหลายครอบคลุมมาตรฐาน และตัวชี้วัด
4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้และให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ตามความเหมาะสม *
ปฏิบัติ
ไม่ปฏิบัติ
1. จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการใช้สื่อประกอบการสอน จาก DLIT Resources
2. จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้าอิสระ จากDLIT Digital Library ตามความสนใจ
3. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ DLIT Classroom ในการเรียนรู้ ต่อยอด/ซ่อมเสริม/พัฒนาศักยภาพของนักเรียนเอง
4. มีหลักฐาน/ร่องรอย/ชิ้นงานของนักเรียน ที่เกิดจากการใช้ DLIT ในการจัดการเรียนรู้
5. วัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการ เครื่องมือที่หลากหลายครอบคลุมมาตรฐาน และตัวชี้วัด หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง แต่ละหน่วยการเรียนรู้ เพื่อให้ทราบถึงผลการเรียนรู้ของนักเรียน *
ปฏิบัติ
ไม่ปฏิบัติ
1. มีการเลือกข้อสอบจาก DLIT Assessment มาใช้ในการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์/มาตรฐาน/ตัวชี้วัดที่ กำหนดตามสภาพจริง
2. มีการวัดและประเมินผลระหว่างเรียน (Formative assessment) เพื่อวิเคราะห์นักเรียน และพัฒนาการเรียนการสอน
3. มีการวัด และประเมินผลปลายภาคเรียน หรือปลายปี (Summative assessment)
4. มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศการวัดและประเมินผลนักเรียนเป็นรายบุคคลตามแบบฟอร์ม ปพ.ต่างๆ อย่างเป็นปัจจุบัน
6. นำผลการวัดและประเมินมาวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย และวางแผนการสอนซ่อมเสริม โดยใช้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ตามความเหมาะสม *
ปฏิบัติ
ไม่ปฏิบัติ
1. มีการนำผลการวัดและประเมินมาวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคล
2. มีการจัดทำแผนซ่อมเสริมนักเรียนโดยใช้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
3. มีการจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมนักเรียนโดยใช้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ตามแผนที่กำหนด
4. มีการสรุปผลพัฒนาการนักเรียนจากการสอนซ่อมเสริมเป็นรายบุคคล และนำไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการการเรียนการสอน
7. เข้าร่วมเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ครูมืออาชีพ เพื่อเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในอันที่จะได้นำองค์ความรู้ต่างๆไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา *
ปฏิบัติ
ไม่ปฏิบัติ
1. ใช้ Social Media ในการเข้าร่วมเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ครูมืออาชีพ
2. สร้างเนื้อหาความรู้ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ครูมืออาชีพ
3. มีการใช้YouTube Channel / Teacher Channel / School Channel เป็นช่องทางเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน DLIT PLC และทำงานแบบร่วมมือ (Collaboration ) ผ่าน Cloud Computing
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน 5 โมดูล
โมดูลที่ 1 การใช้ DLIT Classroom
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้ DLIT Resources
ตัวชี้วัดที่ 3 ใช้ DLIT Digital Library
ตัวชี้วัดที่ 4 ใช้ DLIT PLC
ตัวชี้วัดที่ 5 การวัดและประเมินผลโดยใช้ DLIT Assessment
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม. Report Abuse