แบบฟอร์มการขอใช้บริการ“Books Express”
แบบฟอร์มการขอใช้บริการ “Books Express” ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ขอใช้บริการ
ส่วนที่ 2 รายชื่อหนังสือที่ต้องการ Books Express
ระเบียบการให้บริการ
1. ผู้ขอใช้บริการจะต้องเป็นอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เท่านั้น
2. สามารถขอใช้บริการได้ครั้งละไม่เกิน 5 ชื่อเรื่อง
3. ผู้ขอใช้บริการสามารถรับหนังสือได้ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของทุกวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 9.00 - 11.00 น. เพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม (Social distancing)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ขอใช้บริการ
**คำชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลของผู้ขอใช้บริการให้ครบถ้วนและชัดเจน
ชื่อ-นามสกุล *
สถานะ *
สังกัดคณะ *
เบอรโทรศัพท์ *
อีเมล
ส่วนที่ 2 รายชื่อหนังสือที่ขอใช้บริการ “Books Express”
** คำชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดหนังสือที่ต้องการเสนอคัดเลือก โดยระบุ ชื่อเรื่อง และ ISBN ของหนังสือให้ชัดเจน
รายชื่อหนังสือ เล่มที่ 1
1.1 ISBN *
1.2 ชื่อเรื่อง *
รายชื่อหนังสือ เล่มที่ 2 (ถ้ามี)
2.1 ISBN
2.2 ชื่อเรื่อง
รายชื่อหนังสือ เล่มที่ 3 (ถ้ามี)
3.1 ISBN
3.2 ชื่อเรื่อง
รายชื่อหนังสือ เล่มที่ 4 (ถ้ามี)
4.1 ISBN
4.2 ชื่อเรื่อง
รายชื่อหนังสือ เล่มที่ 5 (ถ้ามี)
5.1 ISBN
5.2 ชื่อเรื่อง
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Report Abuse