โครงการปฏิรูปหลักสูตร สื่อ และการจัดการเรียนการสอน
ประเมินระดับความพึงพอใจการจัดอบรมภายใต้โครงการฯ
5. มากที่สุด
4. มาก
3. ปานกลาง
2. น้อย
1. น้อยที่สุด
1. วิทยากรมีเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย
2. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการอบรม
3. วัสดุและอุปกรณ์การอบรมอยู่ในสภาพที่เหมาะสมและใช้งานได้ดี
4. การประชาสัมพันธ์การจัดอบรมมีความเหมาะสมและทั่วถึง
5. ความพึงพอใจในการจัดอบรมในภาพรวม
Clear selection
การนำความรู้ไปใช้หลังจากการอบรม
5. มากที่สุด
4. มาก
3. ปานกลาง
2. น้อย
1. น้อยที่สุด
1. สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดและให้คำปรึกษาแก่เพื่อนร่วมงานได้
2. มีการพัฒนาทักษะ ความรู้หลังจากรับการอบรมเพิ่มขึ้น
3. ระดับการนำความรู้ไปใช้ในภาพรวม
Clear selection
การประเมินความไม่พึงพอใจ *
โปรดระบุ สิ่งที่ท่าน ไม่พึงพอใจมากที่สุด/หรือเห็นชอบควรปรับปรุง จาการเข้าร่วมโครงการ
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Report Abuse