แบบสอบถามความพึงพอใจขอผู้รับบริการของ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา2560
แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยวัตถุประสงค์ เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อองค์กร และความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงานระดับภาพรวมของ สถาบันวิจัยและพัฒนา ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2560 จึงขอความร่วมมือให้ท่านตอบแบบสอบถามให้ตรงตามระดับความพึงพอใจของท่าน โดยแบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 คำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อหน่วยงานผู้ให้บริการ
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะทั่วไป
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service