Tens Insta? Explica un llibre
CONCURS
Nom i Cognom *
Data de naixement *
MM
/
DD
/
YYYY
Quin curs fas? *
A quin institut? *
Codi Postal *
Whatsapp (per contactar amb tu si guanyes) *
Mail *
Link del post d'Instagram amb el qual participes al concurs *
Compte d'Instagram (cal tenir-lo públic durant el concurs) *
AUTORITZO que es publiqui el meu nom i cognom/s per indicar l’autoria de l’Obra que he publicat, quan se’n faci difusió a través de les xarxes, plataformes i membres del jurat destinataris. *
AUTORITZO a esser fotografiat/da o enregistrat/da audiovisualment en l’acte de lliurament dels premis i a que es faci difusió de la meva imatge/enregistrament a través de les xarxes i plataformes destinatàries. *
Aquestes autoritzacions poden ser revocades mitjançant correu enviat a contacte@adolescents.cat en què cal que us identifiqueu. Mentre no es revoqui l’autorització, es podrà fer l’ús previst.
Bases Legals
FEM PRODUCCIONS SL, domiciliada al carrer de la llotja, 9, 2n C, Vic, amb CIF B66084377 (d’ara endavant, l’“Organització” o l’“Organitzador”), organitza el Concurs “[Tens Insta? Explica un llibre]” (d’ara endavant, el “Concurs”), el qual es regirà pel que disposen les presents bases legals (d’ara endavant, les “Bases”):

1.Objecte

La persona participant ha de triar un llibre que hagi llegit i fer-ne una recomanació a través d'un post d’Instagram, en format foto, vídeo, o cita del llibre, acompanyat d'una petita explicació de per què li ha agradat. S’ha d’utilitzar el hastag #Explicaunllibre, etiquetar l’autor/a, el títol i l’editorial del llibre, i indicar l’institut on la persona Participant està cursant els seus estudis.


2.Termini per participar en el Concurs

El termini per participar s’iniciarà el dia 6 de maig i finalitzarà el dia 17 de maig a les 23:59 hores.

3.Participants

Podrà participar en el Concurs qualsevol persona física, de 14 a 18 anys, que disposi de DNI o passaport vigent, o bé NIE i permís de residència vigent en cas de ser estrangera (d’ara endavant, “Participant” o “Participants”), i que estigui cursant oficialment qualsevol dels cursos reglats següents: 3er d’ESO, 4rt d’ESO, 1er de Batxillerat, 2n de Batxillerat, o cicle formatiu de Grau Mitjà. La participació serà gratuïta i es realitzarà a través del portal Adolescents.cat. Una mateixa persona pot concursar un màxim de 3 vegades en aquesta convocatòria, penjant una publicació diferent cada vegada de diferent llibres.

Els Participants garanteixen la veracitat de les dades facilitades, i seran els únics responsables de la autenticitat i correcció de les mateixes.

L’Organització es reserva el dret de comprovar les dades aportades pels Participants, quedant invalidades aquelles participacions que hagin estat realitzades mitjançant dades que siguin incorrectes, que no siguin autèntiques o que no compleixin amb l’establert en aquestes Bases.

Així mateix, l’organització es reserva el dret d’eliminar el contingut presentat pels Participants en cas que es consideri que no compleixin els requeriments establerts a l’apartat 5. En aquests casos, l’organització és reserva el dret de no admetre la participació de la respectiva persona en el Concurs o desqualificar-la.

Addicionalment, no podran participar en el Concurs els membres del jurat i els empleats de la organització, així com els seus descendents o cònjuges.

4.Procediment de participació

El procediment de participació consisteix a entrar a la pàgina Adolescents.cat, i accedint a l’enllaç (https://adolescents.naciodigital.cat/noticia/41302), els Participants hauran d’emplenar el formulari de registre de participació en el Concurs, en què es demanaran les dades personals següents: Nom i Cognoms, Institut, Mail, Whatsapp, Codi Postal, Data de naixement, Link d’Instagram a la publicació amb la qual participen, Compte d’Instagram.

Una vegada registrat, l’usuari ha de d’adjuntar al mateix formulari el link de la publicació d’Instagram amb la qual participa en el concurs, que ha de complir els requeriments detallats a continuació.

5.Requeriments

Les publicacions dels participants a Instagram (d’ara endavant, l’“Obra”) ha de complir els requeriments següents:

L’obra ha de ser pública.

Ha de ser creada pel Participant en el Concurs (no es poden presentar Obres que es trobin a Internet o que hagin estat creades per altres persones).
Ha de respectar i no vulnerar els drets de tercers, amb especial atenció als drets de propietat intel·lectual i protecció de dades personals.

Ha de ser respectuosa amb la dignitat de les persones i amb el principi de no discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social.

L’incompliment de qualsevol dels requeriments anteriors faculta l’Organitzador per a inadmetre el Participant o desqualificar-lo.

6.Selecció de guanyadors

6.1 Categories:
Hi haurà dues categories de guanyadors: Categoria ESO i Categoria BATXILLERAT/ GRAU MITJÀ.
Hi haurà un/a guanyador/a en cada categoria.

Les persones guanyadores són les autores de les Obres seleccionades pel jurat que s’indica tot seguit, en aplicació dels criteris de selecció que s’estableixen a continuació.

6.2 Jurat:
La selecció de les Obres guanyadores en cada categoria es portarà a terme per un jurat compost per 5 membres: Dos de la plantilla de continguts d’Adolescents.cat, dos de l’ICEC, i la instagramer @julianacanetv. El jurat seleccionarà entre 10 i 20 Obres finalistes de cada categoria que, posteriorment, passaran a la votació popular per part dels usuaris d’Adolescents.cat.

6.3 Criteris de selecció:
Per escollir les Obres guanyadores de cada categoria, el jurat tindrà en compte:
Que hagi sabut transmetre la idea del concepte escollit a través de la publicació d’Instagram
L’originaliat
La qualitat gràfica, videogràfica i escrita

7.Premis

Hi ha dues categories: Categoria ESO i Categoria BATXILLERAT/GRAU MITJÀ

Cada categoria té 1r, 2n i 3r premi.

1r premi:
- Per al concursant guanyador: un ebook + un val per valor de 300 € bescanviable per llibres en suport físic recomanats per a la franja d’edat de l’alumne guanyador + un accés a la Xarxa de Biblioteques de Catalunya.
- Per a l’institut on cursa estudis d’ESO o Batxillerat/Grau Mitjà el concursant guanyador: un val per valor de 300 € bescanviable per llibres en suport físic recomanats per a la franja d’edat de l’alumne guanyador + Escape Room per a tota la classe d’institut de l’alumne guanyador.

2n premi:
- Per al concursant guanyador: un val per valor de 200 € bescanviable per llibres en suport físic recomanats per a la franja d’edat de l’alumne guanyador.
- Per a l’institut on cursa estudis d’ESO o Batxillerat/Grau Mitjà el concursant guanyador: un val per valor de 200 € bescanviable per llibres en suport físic recomanats per a la franja d’edat de l’alumne guanyador + Escape Room per a tota la classe d’institut de l’alumne guanyador.
3r premi:
- Per al concursant guanyador: un val per valor de 100 € bescanviable per llibres en suport físic recomanats per a la franja d’edat de l’alumne guanyador.
- Per a l’institut on cursa estudis d’ESO o Batxillerat/Grau Mitjà el concursant guanyador: un val per valor de 100 € bescanviable per llibres en suport físic recomanats per a la franja d’edat de l’alumne guanyador + Escape Room per a tota la classe d’institut de l’alumne guanyador.

L’organització contactarà amb la persona guanyadora i amb l’institut on cursa els seus estudis d’ESO o batxillerat per informar-los que han estat premiats i de la llibreria més propera al seu domicili per a bescanviar el val per als llibres físics.

L’organització es reserva el dret de no lliurar el premi a qualsevol Participant que intenti defraudar, alterar o inutilitzar el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari del present Concurs. En aquest cas, tampoc es lliuraria el premi al seu institut.

Les 6 classes guanyadores faran un Escape Room el mateix dia. Serà la setmana del 17 al 21 de juny, segons la planificació dels instituts.

Les sessions d’Escape Room seran 3, on s’enfrontaran 2 equips cada cop.

8. Notificació i lliurament de premis

L’Organitzador publicarà el nom i cognom/s de les persones participants guanyadores a través del portal Adolescents.cat, en cas d’haver estat autoritzat expressament per la persona Participant, i els notificarà individualment aquesta condició a través de l’adreça de mail i whatsapp que hagin facilitat.

Els premis no són bescanviables per diners en efectiu o altres premis diferents dels descrits a la base 7.

La renúncia per part d’un guanyador al seu premi pot comportar el lliurament d’aquest al Participant següent en l’ordre de puntuació derivada de la votació popular.

L’institut a qui correspon el premi sempre és del Participant a qui efectivament es lliura el premi personal.

Els premis es lliuraran el dia de participació a l’Escape Room.

9. Difusió de les Obres seleccionades i guanyadores

La difusió que es faci de les Obres finalistes per a la participació del jurat popular en el procés de selecció es realitzarà a través d’un “embed” de la publicació d’Instagram (link en forma d’imatge, de tal manera que el contingut està dins la plataforma i perfil d’Instagram de la persona Participant).


10. Protecció de dades de caràcter personal de les persones Participants:

Les dades personals de les persones concursants que siguin facilitades en el marc d’aquest concurs seran tractades d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, Reglament Europeu (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades i altra normativa complementària).

Per a participar en aquest concurs cal que les persones concursants facilitin una sèrie de dades imprescindibles pa poder-hi participar, el tractament de les quals queda autoritzat pel fet de participar-hi. A banda d’aquestes, la persona participant té l’opció de facilitar altres dades personals i d’autoritzar-ne el tractament, de manera voluntària. La finalitat amb què totes aquestes dades seran tractades s’explica a continuació, en relació amb cada tipus de dades.

Tant en un cas com en l’altre, la persona Participant es fa responsable de la veracitat i exactitud de les dades personals que faciliti.

Les condicions generals aplicables a totes les dades personals que siguin facilitades són les següents:

Condicions generals aplicables al tractament de les dades personals facilitades per les persones participants en el concurs “Tens Insta? Explica un llibre:

Responsable del tractament:

FEM PRODUCCIONS SL
CIF B66084377
Carrer de la llotja, 9, 2n C,
08500 Vic
http://www.adolescents.cat
contacte@adolescents.cat

Drets de les persones:
Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les vostres dades enviant una petició escrita adreçada a contacte@adolescents.cat En què cal que indiqueu quin dret voleu exercir i que acompanyeu una còpia de document d'identitat oficial (DNI, carnet de conduir o passaport).

Si considereu que en el tractament de les vostres dades s’ha incomplert la legislació aplicable, teniu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent.

Podeu obtenir més informació sobre el dret a la protecció de dades adreçant-vos a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (http://apdcat.gencat.cat).

Les condicions particulars aplicables als diferents tipus de dades són les següents:

Dades facilitades a través del formulari inicial al qual heu accedit a través de https://adolescents.naciodigital.cat/noticia/41302

Finalitat del tractament:

Aquestes dades seran utilitzades per a contactar amb les persones guanyadores a l’efecte del lliurament dels premis, així com amb finalitats estadístiques.

Destinataris:

Únicament seran tractades pel responsable del tractament.

Període de conservació:

3 anys des de la publicació dels guanyadors.

Així mateix, les dades es podran conservar per complir amb obligacions legals aplicables i, donat el cas, per a la defensa de reclamacions de tot tipus.

Legitimació per al tractament:

Contractual. El seu tractament és necessari per a la gestió del concurs. La participació en el concurs comporta l’acceptació d’aquest tractament.


11. Acceptació de les Bases establertes

La participació en aquest Concurs suposa l’acceptació íntegra d’aquestes Bases.

Aquells Participants que incompleixin les presents Bases seran donats de baixa o desqualificats, exonerant a l’Organització de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar del referit incompliment.

L’Organització queda facultada per a resoldre qualsevol contingència no prevista, essent aquesta modificació o alteració publicada en les mateixes Bases.

Les presents Bases quedaran publicades a el formulari de participació del concurs (per concretar). Qualsevol dubte o consulta sobre aquestes Bases pot ser dirigida enviant un correu electrònic a contacte@adolescents.cat

Les Xarxes socials i plataformes on puguin ser publicades dades personals en relació a aquest Concurs, no patrocinen, avalen o administren de cap manera aquest Concurs ni hi són associades.

L’Organització es reserva el dret de modificar aquestes bases per regular circumstàncies no previsibles sobrevingudes, així com de suspendre totalment o parcialment el concurs per causes alienes al seu poder de decisió en sentit ampli o per causes fortuïtes o de força major, el Concurs no es pogués desenvolupar en algun dels termes especificats anteriorment. Així mateix, la cancel·lació o falta de celebració del Concurs no generarà cap obligació per a l’Organització, ni cap dret d’indemnització a favor del Participants i/o Guanyadors.

12. Jurisdicció i legislació competent

El present Concurs resta subjecte a la legislació catalana i espanyola d’aplicació. Així mateix, els Participants es subjecten de manera expressa a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona, renunciant a qualsevol altra jurisdicció que resultaria d’aplicació.
Accepto les bases del concurs *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy