Анкетна карта
Уважаеми граждани на Община Исперих,
Прилагайки Пътната карта за нов подход в политиката за регионално развитие в България, община Исперих започна разработването на План за интегрирано развитие за периода 2021-2027г.
Планът за интегрирано развитие на общината е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно обезпечаване на местното развитие през следващия програмен период. Той се разработва и изпълнява в съответствие с изискванията на Закона за регионалното развитие и европейските приоритети, определящи стратегическите рамки на новия програмен период.
Обръщаме се към Вас с молба да се включите активно в изработването на плана, за да се гарантира неговото качество и ефективност. Моля, за целта, да попълните настоящата анкетна карта. При проявен интерес по темата можете да се включите и в следващите обществени обсъждания на плана. За целта можете да заявите желанието си чрез посочване на координати за връзка в края на анкетата.
Благодарим Ви за отделеното време!
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. Има ли според Вас промяна в развитието на общината през последните седем години?
Clear selection
2. В коя насока според Вас се регистрираха положителни промени?  /Само далите положителен отговор на първия въпрос/    /Можете да посочите до 3 отговора/
3. В кои насоки според Вас се регистрира задълбочаване на проблемите?    /Можете да посочите до 3 отговора/
4. Настоящата визия за развитие на Общината е: „Инвестиции, Стабилност, Просперитет, Екологологичност, Растеж, Идентичност, Хармоничност”. Считате ли, че визията за развитието на Общината трябва да се актуализира и да има например следната формулировка: „Създаване на привлекателна жизнена среда и качество на живот, чрез устойчив  растеж  на  малките  и  средни предприятия, земеделието, туризма и услугите, и използване на съхраненото културно-историческо  и  природно наследство“?
Clear selection
4.1. Далите положителен отговор, моля да формулират своето предложение за нова визия на общината:
5. На кои според Вас основни приоритети в бъдещото развитие на община Исперих трябва да се обърне по-сериозно внимание?    /Можете да посочите до 3 отговора/
6. Кои са трите най-важни проблема в общината, които трябва да бъдат решени в периода 2021-2027 г.?
7. Решението на кой проблем във Вашето населено място налага да се вземат спешни мерки?
8. Има ли сериозен проблем или инициатива, които Вашата община може да реализира съвместно със съседна/и община/и, за да се подобри качеството Ви на живот? (Определете инициативата и посочете имената на конкретните общини за осъществяване на подобно партньорство)
9. Какви мерки според Вас трябва да се предприемат за подобряване на жизнената среда?
Основни
Поддържащи
Не се налагат
Не мога да преценя
Да се подобри водоснабдителната и канализационната инфраструктура
Да се подобри електропреносната мрежа и уличното осветление
Да се подобри пътната инфраструктура и уличната мрежа
Да се подобри спортната инфраструктура
Да се увеличат зелените площи и детските площадки
Да се изгради промишлена зона
Да се изгради и обнови инфраструктурата около промишлените предприятия
Да се подкрепя с различни мерки местния бизнес и инвеститорите на територията
Да се стимулира развитието на туризма, чрез подкрепа на културните дейности и предоставяне на туристически услуги
Да се подкрепя енергийната ефективност на публичните и частните сгради
Да се подобри образователната инфраструктура
Да се подобри инфраструктурата на читалищата и поддържането на паметниците на културата
Да се подобрят социалните услуги
Да се подобри качеството на здравните услуги
Да се съдейства за намаляване на безработицата
Да се осигурят равни условия за социалната и професионалната интеграция на етническите малцинства
Да се подобрят административните услуги за населението и бизнеса
Да се засили ролята на неправителствения сектор като се увеличат публично-частните партньорства на територията на общината
Да се разшири междуобщинското сътрудничество чрез реализиране на съвместни проекти
Clear selection
10. Притежава ли общината местен ресурс, традиции или друга силна страна (забележителни местности, селища, природни и исторически обекти), които трябва да бъдат съхранени и развити, и да се използват за стимулиране на нейното бъдещо развитие?
Clear selection
10.1. Ако отговорът е положителен, моля посочете този местен ресурс:
11. Кои според Вас трябва да бъдат приоритетните направления за икономическото  развитие на общината през следващите седем години?     /Можете да посочите до 3 отговора/
12. Липсата на достатъчно работни места в общината до какви основни тенденции доведе според Вас?
Основно
Понякога
Рядко
До преместване на голяма част от жителите в друго населено място на страната
До заминаването им в чужбина
Ежедневно пътуване, без смяна на местоживеенето
До увеличаване на временната заетост
До безработица и обедняване
Clear selection
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy