แบบฟอร์มการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมโรงเรียนข้าวและชาวนา

คำชี้แจง: แบบสมัครมี 2 ส่วน
ส่วนที่ 1. กรุณากรอกข้อมูลส่วนตัว ตามความเป็นจริง
ส่วนที่ 2. กรุณาเลือกหลักสูตรที่ท่านมีความต้องการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

  ส่วนที่ 1. ข้อมูลส่วนตัว

  คำชี้แจง : กรุณากรอกตามความเป็นจริง
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  111-1111-111-111
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2. หลักสูตรที่ท่านต้องเข้ารับการฝึกอบรม

  2.1 หลักสูตรการทำนาเบื้องต้น (ระยะเวลาฝึกอบรม 3 วัน)

  คำชี้แจง : 1. สถานทีที่ฝึกอบรม โรงเรียนข้าวและชาวนา กรมการข้าว บริเวณเกษตรกลางบางเขน กทม. 2. ผู้จัดไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเข้ารับการฝึกอบรม 3. เป็นผู้ที่มีความสนใจในการเรียนรู้การทำนา และต้องสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร 4. สงวนสิทธิในการคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติ และตามจำนวนเป้าหมายของการจัดฝึกอบรม และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการฝึกอบรมให้ทราบก่อนการฝึกอบรม
  This is a required question

  2.2 หลักสูตรชาวนามืออาชีพ (ระยะเวลาฝึกอบรม 4 วัน)

  คำชี้แจง : 1. สถานทีที่ฝึกอบรม โรงเรียนข้าวและชาวนา กรมการข้าว บริเวณเกษตรกลางบางเขน กทม. หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบก่อนการเข้ารับการฝึกอบรม 2. ผู้จัดไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเข้ารับการฝึกอบรม 3. มีคุณสมบัติจะต้องเป็นเกษตรกรชาวนา หรือผู้ที่มีความประสงค์ประกอบอาชีพการทำนา และต้องสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร 4. สงวนสิทธิในการคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติ และตามจำนวนเป้าหมายของการจัดฝึกอบรม โดยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการฝึกอบรมให้ทราบก่อนการฝึกอบรม
  This is a required question

  2.3 หลักสูตรแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากข้าว (ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน)

  คำชี้แจง : 1. สถานทีที่ฝึกอบรม โรงเรียนข้าวและชาวนา กรมการข้าว บริเวณเกษตรกลางบางเขน กทม. หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบก่อนการเข้ารับการฝึกอบรม 2. ผู้จัดไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเข้ารับการฝึกอบรม 3. มีคุณสมบัติจะต้องเป็นผู้ที่มีความสนใจความรู้ด้านข้าว 4. สงวนสิทธิในการคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติ และตามจำนวนเป้าหมายของการจัดฝึกอบรม โดยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการฝึกอบรมให้ทราบก่อนการฝึกอบรม
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  โรงเรียนข้าวและชาวนา

  โรงเรียนข้าวและชาวนา"เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านข้าว ครบวงจร ทันสมัย ใจกลางเมือง"